artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę Łódzkiego w zakresie wykonywania przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zadań z zakresu administracji rządowej polegających na gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami w okresie od 20.06.2015 r. do 12.12.2018 r.

artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne IMG.1710.3.2018 z kontroli ŁUW w Łodzi

artykuł nr 3

Protokół pokontrolny PZK.1710.1.2018 z kontroli prowadzonej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, której przedmiotem była realizacja zadań obronnych w zakresie kwalifikacji wojskowej przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

artykuł nr 4

Wystąpienie pokontrolne z kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie funkcjonowania budżetów partycypacyjnych

artykuł nr 5

Wystąpienie pokontrolne PZK 1710.2.2018 z kontroli prowadzonej przez Wojewodę Łódzkiego w zakresie wydatkowania i rozliczenia udzielonej dotacji oraz sposobu jej wykorzystania i przechowywania sprzętu zakupionego z tych środków