artykuł nr 1

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji ferii zimowych w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrków Trybunalski z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2018 r.

artykuł nr 3

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2018 r. - (wersja z dn. 16.10.2017 r.)

artykuł nr 4

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2018 r.

artykuł nr 5

Konsultacje w sprawie Programu współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018