artykuł nr 1

Wynik kontroli kompleksowej gospodarki finansowej...

Uchwałą Nr 28/140/2016 z dnia 8 i 29 września 2016 r. Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi po rozpatrzeniu zastrzeżeń Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego...
artykuł nr 2

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Łódzkiego w/s gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa

artykuł nr 3

Wystąpienie pokontrolne dot. wyboru ławników do sądów rejonowych i okręgowych

artykuł nr 4

Wystąpienie pokontrolne NIK w/s przyznawania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

artykuł nr 5

Wystąpienie pokontrolne dot. kontroli w przedmiocie wykonywania zadania zleconego z zakresu administracji rządowej