artykuł nr 6

Informacja pokontrolna dotycząca kontroli projektu pn. "Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach Brzeskich"

artykuł nr 7

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli w/s realizacji przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zadań i projektów na rzecz mniejszości romskiej oraz wydatków poniesionych na ich wykonanie, w tym wynikających z programu wieloletniego ,,Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce", ustanowionego na lata 2004-2013 oraz finansowanych w 2014 r. ze środków rezerwy celowej

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 8

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli z dnia 31 marca 2014 roku

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB