artykuł nr 11

Kontrola przeprowadzona u Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 12

Kontrola przeprowadzona w Referacie Dochodów Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB