artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku u do dnia 30 września roku 2023 r.

artykuł nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września roku 2023

artykuł nr 3

Sprawozdanie kwartalne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2023 rok

artykuł nr 4

Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

artykuł nr 5

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023