artykuł nr 11

Luty 2003

Zarządzenie Nr 10/03

z dnia 3 lutego 2003 r. w/s określenia stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie Nr 11/03

z dnia 3 lutego 2003 r. w/s powołania komisji do przeprowadzenia archiwizacji posiadanych w depozycie dokumentów i materiałów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zarządzenie Nr 12/03

Z dnia 3 lutego 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzie-lenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi bieżącej konserwacji i utrzymania sprawności sygnalizacji świetlnej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2003 r.

Zarządzenie Nr 13/03

z dnia 3 lutego 2003 r. w/s powołania zespołu do spraw oceny składanych ofert i wyboru ofert najkorzystniejszych w procedurach przetargowych, organizowanych przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych Utraciło moc Zarządzeniem Nr 324 Prezydenta Miasta z dn. 18.07.2003

Zarządzenie Nr 14/03

z dnia 4 lutego 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych (w branży: budowlanej, wodno-kanalizacyjnej, elektronicznej) w budynku sanitariatów w kompleksie Stadionu Miejskiego przy ul. Żwirki 6 w Piotrkowie Trybunalskim w ramach programu „DOMINO”

Zarządzenie Nr 15/03

z dnia 05 lutego 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na organizację dwudniowego szkolenia z zakresu profesjonalnej komunikacji dla trzech grup pracowników urzędu (łącznie 48 pracowników): kadry dyrektorskiej, kadry kierowniczej średniego szczebla i grupy referentów bezpośrednio obsługujących klienta

Zarządzenie Nr 16/03

z dnia 07 lutego 2003 r. w/s określenia kryteriów przy zawieraniu umów cywilno-prawnych dotyczących korzystania z mienia komunalne-go, tj. przystanków autobusowych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Piotrków Tryb. Zmienione Zarzadzeniem Prezydenta Miasta N3 306/03

Zarządzenie Nr17/03

z dnia 07 lutego 2003 r. w/s wprowadzenia cennika opłat związanych z wykonywaniem koordynacji rozkładów jazdy w regularnym transporcie zbiorowym

Zarządzenie Nr 18/03

z dnia 07 lutego 2003 r. w/s ustalenia częstotliwości kursowania autobusów na miejskich liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Gminy Piotrków Trybunalski

Zarządzenie Nr 19/03

z dnia 10 lutego 2003 r. w/s zmiany projektu budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2003 rok

Zarządzenie Nr 20/03

z dnia 10 lutego 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę prasy w roku 2003 dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie Nr 21/03

z dnia 12 lutego 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja z budżetu miasta na I kwartał 2003 r. dla UMKS „Piotrcovia” w wys. 18.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 22/03

z dnia 6 lutego 2003 r. w/s powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzenie Nr 23/03

z dnia 12 lutego 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi administratora targowiska miejskiego zlokalizowanego przy ulicy Targowej.

Zarządzenie Nr 24/03

z dnia 12 lutego 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usługi administratora zespołu targowisk miejskich zlokalizowanych przy ulicach: Modrzewskiego, Szerokiej, Wysokiej (obok domu Handlowego „HERMES”).

Zarządzenie Nr 25/03

z dnia 12 lutego 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie usługi administratora zespołu targowisk miejskich zlokalizowanych przy ulicach: Wyzwolenia, Bawełnianej, Cmentarnej.

Zarządzenie Nr 26/03

z dnia 17 lutego 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzie-lenia zamówienia publicznego na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych położonych w Piotrkowie Tryb. w obrębie nr 19.

Zarządzenie Nr 27/03

z dnia 17 lutego 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzie-lenia zamówienia publicznego na publikację kolumny samorządowej pod tytułem „Prosto z miasta” na łamach „Tygodnika Trybunalskiego”.

Zarządzenie Nr 28/03

z dnia 17 lutego 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na produkcję audycji radiowych „Puls Miasta” w Radio Piotrków.

Zarządzenie Nr 29/03

z dnia 17 lutego 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w okresie od 1 marca 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.

Zarządzenie Nr 30/03

z dnia 21 lutego 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja z budżetu miasta na I kwartał 2003 r. dla MMKS „Piotrcovia” w wys. 30.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie./

Zarządzenie Nr 31/03

z dnia 21 lutego 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja z budżetu miasta na I kwartał 2003 r. dla KS „Piotrkowianin-Kiper” w wys. 20.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie./

Zarządzenie Nr 32/03

z dnia 21 lutego 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja z budżetu miasta na I kwartał 2003 r. dla Atletycznego Klubu Sportowego w wys. 20.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie./

Zarządzenie Nr 33/03

z dnia 21 lutego 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja z budżetu miasta na I kwartał 2003 r. dla KS „Unia-Concordia” w wys. 20.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie./

Zarządzenie Nr 34/03

z dnia 21 lutego 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja z budżetu miasta na I kwartał 2003 r. dla UMKS „Ruch” w wys. 3.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie./

Zarządzenie Nr 35/03

z dnia 21 lutego 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja z budżetu miasta na I kwartał 2003 r. dla Kolejowemu Klubowi Sportowemu „Ruch” w wys. 12.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 36/03

z dnia 21 lutego 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja z budżetu miasta na I kwartał 2003 r. dla UKS „Piotrkowianka” w wys. 6.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 37/03

z dnia 21 lutego 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja z budżetu miasta na I kwartał 2003 r. dla SKS „Start” w wys. 500 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie./

Zarządzenie Nr 38/03

z dnia 21 lutego 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja z budżetu miasta na I kwartał 2003 r. dla Ludowego Uczniowskiego KS „Osiemnastka” w wys. 500 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie./

Zarządzenie Nr 39/03

z dnia 21 lutego 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja z budżetu miasta na I kwartał 2003 r. dla UMKS Piłki Ręcznej w wys. 2.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie./

Zarządzenie Nr 40/03

z dnia 21 lutego 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja z budżetu miasta na I kwartał 2003 r. dla Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego w wys. 7.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie/

Zarządzenie Nr 41/03

z dnia 21 lutego 2003 r. w/s zlecenia zadań i udzielenia dotacji. /dotacja z budżetu miasta na I kwartał 2003 r. dla Tenisowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Nortenis” w wys. 500 zł na realizację zadań zleconych z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych w umowie./

Zarządzenie Nr 42/03

z dnia 21 lutego 2003 r. w/s ustalenia i stosowania stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Piotrków Tryb. Straciło moc Zarządzeniem Nr 96/03 Prezydenta Miasta z dn. 27-03-2003 r.

Zarządzenie Nr 43/03

Z dnia 21 lutego 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzie-lenia zamówienia publicznego na zakup formularzy licencji, zaświadczeń zezwoleń oraz wypisów z tych dokumentów – związanych z wykonywaniem krajowego transportu drogowego.

Zarządzenie Nr 44/03

Z dnia 21 lutego 2003 r. w/s powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim. /Przewodniczący – W. Matusewicz członkowie: Piotr Masiarek, Eugeniusz Czjkowski, Longiniusz Łuczak, Arkadiusz Winiarski, Jacek Marusiński, Mariusz Hereng, Jacek Wosik./ Zmienione Zarządzeniem Nr 226/03 Prezydenta Miasta z dn. 01-07-2003 r.

Zarządzenie Nr 45/03

Z dnia 21 lutego 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzie-lenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi w/z codziennego utrzymania czystości i porządku na terenach będących własnością Gminy Piotrków Trybunalski oraz sukcesywne porządkowanie terenów będących własnością Gminy i Skarbu Państwa, a nieobjętych codziennym utrzymaniem czystości i porządku.

Zarządzenie Nr 46/03

Z dnia 21 lutego 2003 r. w/s wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.

Zarządzenie Nr 47/03

Z dnia 24 lutego 2003 r. w/s określenia specjalności, form i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 48/03

Z dnia 26 lutego 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzie-lenia zamówienia publicznego na wykonanie usług geodezyjnych i kartograficznych.

Zarządzenie Nr 49/03

z dnia 26 lutego 2003 r. w/s powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. /skład Komisji: pracownicy UM - M.Grynkiewicz, G. Gąsiorowska, A. Szreder oraz Prezes Zrzeszenia Transportu Prywatnego i Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim./ Zmienione Zarządzeniem Nr 183/03 Prezydenta Miasta z dn. 20-05-2003 r.

Zarządzenie Nr 50/03

z dnia 26 lutego 2003 r. w/s ustalenia Regulaminu pracy Komisji do przeprowadzania egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką dla osób ubiegających się o uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

Zarządzenie Nr 51/03

z dnia 27 lutego 2003 r. w/s powołania Rady Konsultacyjnej ds. Kultury Fizycznej. /skład Rady Konsultacyjnej: Krzysztof Chamczyk, Dorota Danielak, Paweł Grzybicki, Witold Kaczmarczyk, Krzysztof Kołodziejczyk, Krzysztof Laskowski,Krzysztof Pytlos, Andrzej Ziębakowski/ Zmienione Zarządzeniem Nr 95/03 Prezydenta Miasta z dn. 25-03-2003 r. i Zarządzeniem Nr 172/03 Prezydenta Miasta z dn. 15-05-2003 r.

Zarządzenie Nr 52/03

z dnia 28 lutego 2003 w/s uchwalenia budżetu w wykonawczym układzie zadaniowym dla Urzędu Miasta i pozostałych jednostek budżetowych na rok 2003. Zmienione Zarządzeniem Nt 75 Prezydenta Miasta z dn. 25 marca 2003 r.

Zarządzenie Nr 53/03

z dnia 28 lutego 2003 w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

artykuł nr 12

Styczeń 2003

Zarządzenie Nr 1/03

Z dnia 2 stycznia 2003 r. w/s powołania zespołu do spraw oceny składanych ofert i wyboru ofert najkorzystniejszych w procedurach przetargowych, organizowanych przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunals-kiego, na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych. Straciło moc Zarządzeniem Nr 13/03 Prezydenta Miasta z dn. 03-02-2003 r.

Zarządzenie Nr 2/03

Z dnia 2 stycznia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi w zakresie obsługi pojemników do segregacji odpadów ustawionych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 3/03

Z dnia 2 stycznia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie za-biegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów rosnących w pasach drogowych miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 4/03

Z dnia 2 stycznia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 5/03

Z dnia 2 stycznia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na administrowanie płatnymi miejscami postojowymi na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 6/03

Z dnia 2 stycznia 2003 r. w/s powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zarządzenie Nr 7/03

Z dnia 3 stycznia 2003 r. w/s rozpatrzenia protestów i zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zawarty między liniami regulacyjnymi ulic: Autostrady A-1, Projektowanej 2, Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Projektowanej Z1/2 i granicami jednostki urbanistycznej 10.4.E3.R. określonej w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zarządzenie Nr 8/03

Z dnia 15 stycznia 2003 r. w/s powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego na dostawę prasy dla potrzeb Urzędu Miasta w roku 2003.

Zarządzenie Nr 9/03

z dnia 29 stycznia 2003 r. w/s powołania Zespołu do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miasta przy Pasażu Rudowskiego 10 dla potrzeb Biura Obsługi Mieszkańców wraz z wyposażeniem”