artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

UchwałaUchwała Nr XXXII/438/21 z dn. 27.01.2021 r. w/s uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2025

Rocznik: 2021, poz. 858, ogłoszono w dniu 25 lutego 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=858

Uchwała

Uchwała Nr XXXII/440/21 z dn. 27.01.2021 r. w/s nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2021, poz. 733, ogłoszono w dniu 18 lutego 2021 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=733

SprawozdanieSprawozdanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za 2020 rok

Rocznik: 2021, poz. 837, ogłoszono w dniu 24 lutego 2021 t.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=837

UchwałaUchwała Nr XXXII/441/21 z dn. 27.01.2021 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2021, poz. 1086, ogłoszono w dniu 10 marca 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1086

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 51 z dn. 08.03.2021 r. w/s ustalenia na 2021 rok średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych mających siedzibę na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik: 2021, poz. 1067, ogłoszono w dniu 9 marca 2021 r.

 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1067

UchwałaUchwała Nr XXXIII/450/21 z dn. 24.02.2021 r. w/s zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2021 oraz zwrotu części tej opłaty

Rocznik 2021, poz. 1183, ogłoszono w dniu 16 marca 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1183

UchwałaUchwała Nr XXXIII/451/21 z dn. 24.02.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania

Rocznik 2021, poz. 1216, ogłoszono w dniu 17 marca 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1216

UchwałaUchwała Nr XXXIII/452/21 z dn. 24.02.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2021, poz. 1217, ogłoszono w dniu 17 marca 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1217

UchwałaUchwała Nr XXXIII/454/21 z dn. 24.02.2021 r. w/s wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2021, poz. 1218, ogłoszono w dniu 17 marca 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1218

UchwałaUchwała Nr XXXIII/455/21 z dn. 24.02.2021 r. w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2021

Rocznik 2021, poz. 1219, ogłoszono w dniu 17 marca 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1219

UchwałaUchwała Nr XXXIII/456/21 z dn. 24.02.2021 r. w/s zadrzewienia przyzagrodowego znajdującego się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego
przy ul. Sulejowskiej 126

Rocznik 2021, poz. 1220, ogłoszono w dniu 17 marca 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1220

UchwałaUchwała Nr XXXIII/457/21 z dn. 24.02.2021 r. w/s ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2021 roku

Rocznik 2021, poz. 1221, ogłoszono w dniu 17 marca 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1221

UchwałaUchwała Nr XXXIII/459/21 z dn. 24.02.2021 r. w/s zmiany Uchwały Nr XXIV/352/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 lipca 2020 roku  w sprawie przyjęcia Programu - Piotrkowska Karta Mieszkańca

Rocznik 2021, poz. 1222, ogłoszono w dniu 17 marca 2021r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1222

UchwałaUchwała Nr XXXIV/462/21 z dn. 31.03.2021 r. w/s uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021-2025

Rocznik 2021, poz. 1924, ogłoszono w dniu 29 kwietnia 2021 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1924

UchwałaUchwała Nr XXXIV/472/21 z dn. 31.03.2021 r. w/s 

nadania Statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek" w Piotrkowie Trybunalskim.

Rocznik 2021, poz. 1905, ogłoszono w dniu 28 kwietnia 2021r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1905

UchwałaUchwała Nr XXXV/477/21 z dn. 28.04.2021 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łódzkiej, Brzeźnickiej,
Porazińskiej oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej klasy "Z" w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2021, poz. 2816, ogłoszono w dniu 18 czerwca 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2816

UchwałaUchwała Nr XXXIII/478/21 z dn. 28.04.2021 r. w/s nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2021, poz. 2201, ogłoszono w dniu  18 maja 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2201

 

UchwałaUchwała Nr XXXIII/479/21 z dn. 28.04.2021 r. w/s zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przyjęcia Programu "Piotrkowska Karta Mieszkańca"

Rocznik 2021, poz. 2232 ogłoszona w dniu 19 maja 2021r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2232

UchwałaUchwała Nr XXXIII/480/21 z dn. 28.04.2021 r. w/s określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w roku 2021

Rocznik 2021, poz. 2202 ogłoszono w dniu  18 maja 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2202

Uchwała Uchwała Nr XXXVI/487/21 z dn.  26.05.2021 r. w/s określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Rocznik: 2021, poz. 2742 ogłoszono w dniu 16 czerwca 2021 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2742

UchwałaUchwała Nr XXXVI/489/21 z dn. 26.05.2021 r.  w/s wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Rocznik: 2021, poz. 2829 ogłoszono w dniu 21 czerwca 2021 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2829

UchwałaUchwała Nr XXXVI/490/21 z dn. 26.05.2021 r.  w/s zmiany Statutu Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2021, poz. 2830, ogłoszono w dniu 21 czerwca 2021r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2830

UchwałaUchwała Nr XXXVI/491/21 z dn. 26.05.2021 r.  w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Bosmańskiej i Kajakowej w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2021, poz. 2900 ogłoszono w dniu 24 czerwca 2021 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2900 

UchwałaUchwała Nr XXXVI/493/21 z dn. 26.05.2021 r.  w/s zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2021, poz. 2850 ogłoszono w dniu 22 czerwca 2021 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2850

UchwałaUchwała Nr XXXVIII/501/21 z dn. 28.06.2021 r.  w/s określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2021/2022

Rocznik 2021, poz. 3282, ogłoszono w dniu 21 lipca 2021r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3282

UchwałaUchwała Nr XXXVIII/502/21 z dn. 28.06.2021 r.  w/s przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania, specjalności i form kształcenia na 2021 rok

Rocznik 2021, poz. 3283, ogłoszono w dniu 21 lipca 2021r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3283

UchwałaUchwała Nr XXXVIII/503/21 z dn. 28.06.2021 r.  w/s zmiany statutu Centrum Usług Wspólnych w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2021, poz. 3191 ogłoszono w dniu 19 lipca 2021 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3191

UchwałaUchwała Nr XXXVIII/504/21 z dn. 28.06.2021 r.  w/s zmiany Uchwały Nr XXXVI/487/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Rocznik: 2021, poz. 3318 ogłoszono w dniu 22 lipca 2021 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3318

UchwałaUchwała Nr XL/512/21 z dn.  28.07.2021 r.  w/s określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu
we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Rocznik 2021, poz. 3757, ogłoszono w dniu 17.08.2021r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3757

UchwałaUchwała Nr XLI/517/21 z dn. 25.08.2021 r.  w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Rakowskiej, Tomaszowskiej i Logistycznej w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2021, poz. 4299 ogłoszono w dniu 17 września 2021 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2021/4299/

UchwałaUchwała Nr XLI/523/21 z dn. 25.08.2021 r.  w/s zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski

Rocznik: 2021, poz. 4235 ogłoszono w dniu  14 września 2021 r. 

http://http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4235

UchwałaUchwała Nr XLI/526/21 z dn. 25.08.2021 r.  w/s zmiany uchwały Nr XL/733/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal

Rocznik: 2021, poz. 4429 ogłoszono w dniu 24 września 2021 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4429

Uchwała Uchwała Nr XLIII/536/21 z dn. 29.09.2021 r.  w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Rocznik: 2021, poz. 4756 ogłoszono w dniu 20 października 2021 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4756

UchwałaUchwała Nr XLIII/537/21 z dn. 29.09.2021 r.  w/s zmniejszenia liczby drzew wchodzących w skład zadrzewienia przyzagrodowego znajdującego się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Sulejowskiej 126

Rocznik: 2021, poz. 4757 ogłoszono w dniu 20 października 2021 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4757

UchwałaUchwała Nr XLIII/538/21 z dn. 29.09.2021 r.  w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Rocznik: 2021, poz. 4758 ogłoszono w dniu 20 października 2021 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4758

UchwałaUchwała Nr XLIII/539/21 z dn. 29.09.2021 r.  w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2021, poz. 4759 ogłoszono w dniu 20 października 2021 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4759

UchwałaUchwała Nr XLIII/543/21 z dn. 29.09.2021 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Życzliwej oraz rzeki Wierzejki w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2021, poz. 4866 ogłoszono w dniu 28 października 2021 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4866

UchwałaUchwała Nr XLV/562/21 z dn.  24.11.2021 r.  w/s utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Mieszkanie w Piotrkowie Trybunalskim i nadania statutu

Rocznik 2021, poz. 6372 ogłoszono w dniu 13 grudnia 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=6372

UchwałaUchwała Nr XLV/564/21 z dn.  24.11.2021 r.  w/s wprowadzenia zmian w Statucie Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2021, poz. 6373 ogłoszona w dniu

13 grudnia 2021r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=6373

   
UchwałaUchwała Nr XLV/567/21 z dn.  24.11.2021 r. w/s ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2022 roku

Rocznik 2021, poz. 6374 ogłoszona w dniu

13 grudnia 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=6374
UchwałaUchwała Nr XLV/569/21 z dn.  24.11.2021 r. w/s ustalenia wysokości opłaty
za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2021, poz. 6375 ogłoszona w dniu 13 grudnia 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=6375
Uchwała

Uchwała Nr XLV/570/21 z dn.  24.11.2021 r. w/s sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XLI/523/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 sierpnia 2021 roku dotyczącej zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski

Rocznik 2021, poz. 6376 ogłoszona w dniu 13 grudnia 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=6376
UchwałaUchwała Nr XLV/571/21 z dn.  24.11.2021 r. w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Rocznik 2021, poz. 6377 ogłoszono w dniu 13 grudnia 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=6377
UchwałaUchwała Nr XLV/572/21 z dn.  24.11.2021 r. w/s nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2021, poz. 6378 ogłoszona w dniu 13 grudnia 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=6378
UchwałaUchwała Nr XLV/573/21 z dn.  24.11.2021 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Przemysłowej, Lotniczej, Eryka i Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2021, poz. 6803 ogłoszono w dniu 29 grudnia 2021 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2021&poz=6803
UchwałaUchwała Nr XLVI/580/21 z dn.  22.12.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Rocznik 2022, poz. 167 ogłoszono w dniu 12 stycznia 20221 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2022&poz=167

UchwałaUchwała Nr XLVI/582/21 z dn.  22.12.2021 r. w/s określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Rocznik 2022, poz. 200 ogłoszono w dniu  13 stycznia 2022r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2022&poz=200

UchwałaUchwała Nr XLVI/583/21 z dn.  22.12.2021 r. w/s ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2022, poz. 168 ogłoszono w dniu 12 stycznia 2022 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2022&poz=168

UchwałaUchwała Nr XLVI/588/21 z dn.  22.12.2021 r. w/s nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2022, poz. 201 ogłoszono w dniu  13 stycznia 2022r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2022&poz=201

UchwałaUchwała Nr XLVI/589/21 z dn.  22.12.2021 r. w/s trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2022, poz. 202 ogłoszono w dniu 13 stycznia 2022r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2022&poz=202