artykuł nr 36

Zarządzenie nr 36 z dnia 5 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 36 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Leśnej 22, ustalenia ceny sprzedaży oraz podania do publicznej wiadomości jej wykazu
artykuł nr 37

Zarządzenie nr 35 z dnia 5 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 35 /2021 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz wyznaczenia pracowników Urzędu do udziału w komisjach przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski
artykuł nr 38

Zarządzenie nr 34 z dnia 5 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 34 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 416/2017 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
artykuł nr 39

Zarządzenie nr 33 z dnia 5 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 33 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 05 lutego 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 186 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - realizowanych z udziałem dofinansowania udzielanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
artykuł nr 40

Zarządzenie nr 32 z dnia 5 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 32 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 05 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, polegających na wykonywaniu prac konserwatorskich i remontowych w 2021 roku w obiektach sakralnych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego