artykuł nr 1

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r.

artykuł nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r.

Załączniki:
Sprawozdanie Rb-28s 27 MB
artykuł nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r.

artykuł nr 4

Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

artykuł nr 5

Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych