artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

Uchwała 

Uchwała nr XLIX/622/17 z dn. 20.12.2017 r. zmieniająca uchwałę w/s  określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Rocznik 2018, poz. 127 z dn. 10 stycznia 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=127

Uchwała

Uchwała Nr XLIX/609/17 z dn. 20.12.2017 r. w/s  uchwalenia budżetu miasta na 2018 rok

Rocznik 2018, poz. 971 z dn. 21 lutego 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=971

Sprawozdanie  

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Piotrkowie Trybunalskim za 2017 r.

Rocznik 2018, poz. 884 z dn. 16 lutego 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=884

Uchwała

Uchwała Nr LII/645/18 z dn. 28.02.2018 r. w/s  zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski

 

 

Rocznik 2018, poz. 1438 z dn. 21 marca 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1438

 

 

Uchwała

Uchwała Nr LII/646/18 z dn. 28.02.2018 r. w/s podziału Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numeracji, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Rocznik 2018, poz. 1439 z dn. 21 marca 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1439

 

Uchwała

Uchwała Nr LII/647/18 z dn. 28.02.2018 r. w/s podziału Miasta Piotrków Trybunalski na stałe obwody głosowania

 

 

Rocznik 2018, poz. 1440 z dn. 21 marca 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1440

 

Uchwała

Uchwała Nr LII/650/18 z dn. 28.02.2018 r. w/s utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Szczekanica" i nadania jej statutu

 

 

Rocznik 2018, poz. 1441 z dn. 21 marca 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1441

 

Uchwała

Uchwała Nr LIII/656/18 z dn. 28.03.2018 r. w/s przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2018

 

Rocznik 2018, poz. 2232 z dn. 18 kwietnia 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2232

 

Uchwała

Uchwała Nr LIII/661/18 z dn. 28.03.2018 r. w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim

 

Rocznik 2018, poz. 2233 z dn. 18 kwietnia 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2233

 

UchwałaUchwała Nr LIII/662/18 z dn. 28.03.2018 r. w/s ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski i osoby fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Rocznik 2018, poz. 2234  z dn. 18 kwietnia 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2234

 

Uchwała

Uchwała Nr LIII/659/18 z dn 28.03.2018 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Autostrady A1, Al. Gen. Wł. Sikorskiego, Dworskiej, Belzackiej i Podmiejskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2018, poz. 2448, z dn. 27 kwietnia 2018 r. http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2448

 

Uchwała

Uchwała Nr LIV/674/18 z dn. 25.04.2018 r. w/s ustalenia obowiązujących na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego stawek opłat za usunięcie pojazdu z dróg i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

Rocznik: 2018, poz. 2706 z dn. 16 maja 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2706

 

Uchwała

Uchwała Nr LIV/676/18 z dn. 25.04.2018 r. w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2018, poz. 2707 z dn. 16 maja 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2707

 

Uchwała

Uchwała Nr LIV/679/18 z dn. 25.04.2018 r. w/s przeprowadzenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego konsultacji projektu „Budżet Obywatelski 2019 w Piotrkowie Trybunalskim”

Rocznik: 2018, poz.  2708 z dn. 16 maja 2018 r.

 http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2708

 

Uchwała

Uchwała Nr LIV/680/18 z dn. 25.04.2018 r. w/s ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Rocznik 2018, poz. 2709, z dn. 16 maja 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2709

Uchwała

Uchwała LIV/681/18 z dn. 25.04.2018 r. w/s ustalenia na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Rocznik: 2018, poz. 2710, z dn. 16 maja 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2710

Uchwała

Uchwała Nr LIV/682/18 z dn. 25.04.2018 r. w/s ustalenia dla terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Rocznik: 2018, poz. 2711 z dn. 16 maja 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2711

Uchwała

Uchwała Nr LIV/683/18 z dn. 25.04.2018 r. zmieniająca uchwałę nr LIII/662/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski i osoby fizyczne na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Rocznik 2018, poz. 2712 z dn. 16 maja 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2712

 

Uchwała 

Uchwała Nr LIV/684/18 z dn. 25.04.2018 r. w/s określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w 2018 roku

Rocznik: 2018, poz. 2713 z dn. 16 maja 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=2713

UchwałaUchwała Nr LV/697/18 z dn. 30.05.2018 r. w/s nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2018, poz. 3221 z dn. 20 czerwca2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3221

UchwałaUchwała Nr LV/698/18 z dn. 30.05.2018 r. w/s nadania nazwy dla skweru w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2018, poz. 3222 z dn. 20 czerwca 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3222

UchwałaUchwała Nr LV/699/18 z dn. 30.05.2018 r. w/s nadania nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2018, poz. 3223 z dn. 20 czerwca 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3223

UchwałaUchwała Nr LV/700/18 z dn. 30.05.2018 r. w/s określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski

Rocznik: 2018, poz. 3224 z dn. 20 czerwca 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3224

UchwałaUchwała Nr LV/702/18 z dn. 30.05.2018 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Batorego w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2018, poz. 3225 z dn. 20 czerwca 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3225

UchwałaUchwała Nr LV/704/18 z dn. 30.05.2018 r. w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Garncarskiej, Pereca i Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2018, poz. 3226 z dn. 20 czerwca 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3226

 

UchwałaUchwała Nr LVI/713/18 z dn. 27.06.2018 r. w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Rocznik: 2018, poz. 3648 z dn. 18 lipca 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3648

UchwałaUchwała Nr LVI/715/18 z dn. 27.06.2018 r. w/s nadania nazw mostom na rzece Strawie w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik: 2018, poz. 3649 z dn. 18 lipca 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3649

UchwałaUchwała Nr LVI/716/18 z dn. 27.06.2018 r. w/s przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik: 2018, poz. 3650 z dn. 18 lipca 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3650

UchwałaUchwała Nr LVI/717/18 z dn. 27.06.2018 r. w/s wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Rocznik: 2018, poz. 3651 z dn. 18 lipca 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3651

UchwałaUchwała Nr LVI/720/18 z dn. 27.06.2018 r. w/s zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski

Rocznik: 2018, poz. 3652 z dn. 18 lipca 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3652

UchwałaUchwała Nr LVIII/726/18 z dn. 06.08.2018 r. zmieniająca Uchwałę w/s podziału Miasta na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numeracji, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 

Rocznik: 2018, poz. 4144 z dn. 16 sierpnia 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4144

 

Uchwała Uchwała Nr LVIII/727/18 z dn. 06.08.2018 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Piotrków Trybunalski na stałe obwody głosowania

Rocznik: 2018, poz. 4283 z dn. 24 sierpnia 2018 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4283

Uchwała

Uchwała Nr LIX/736/18 z dn. 29.08.2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik: 2018, poz. 4619 z dn. 19 września 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4619

 

Uchwała

Uchwała Nr LIX/737/18 z dn. 29.08.2018 r. w sprawie pozbawienia niektórych odcinków dróg kategorii dróg gminnych

Rocznik: 2018, poz. 4620 z dn. 19 września 2018 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4620

Uchwała

Uchwała nr LIX/739/18 z dn. 29.08.2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Śródmiejskiego św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2018, poz. 4621 z dn. 19 września 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4621

Uchwała 

Uchwała nr LIX/743/18 z dn. 29.08.2018 r, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik: 2018, poz. 4622 z dn. 19 września 2018 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4622

Uchwała 

Uchwała Nr LX/759/18 z dn. 26.09.2018 w/s wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2018, poz. 5139 z dn. 5 października 2018

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5139

 

Uchwała Uchwała Nr LXI/766/18 z dn. 31.10.2018 r. w/s zmiany Statutu Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2018, poz. 6119 z dn. 22 listopada 2018 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6119

 

 

UchwałaUchwała Nr II/13/18 z dn. 28.11.2018 w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Rocznik 2018, poz. 6488 z dn. 10 grudnia 2018 r. 

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6488

 

UchwałaUchwała Nr III/19/18 z dn. 19.12.2018 w/s uchwalenia budżetu Miasta na 2019 rok

Rocznik 2019 poz. 1101 z dn. 26 lutego 2019 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1101