artykuł nr 1

Akty prawa miejscowego oraz inne akty normatywne stanowione przez organy gminy, które podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

 

Uchwała

Uchwała XIX/267/16 z dn. 02.03.2016 r. w/s nadania nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2016, poz. 1357

z dn. 22 marca 2016 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1357

 

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru

Uchwała

Uchwała Nr XIX/268/16 z dn. 02.03.2016 r. w/s zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2016, poz. 1358

z dn. 22 marca 2016 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1358

Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

Uchwała

Uchwała nr XIX/269/16, z dn. 02.03.2016 r. w/s regulaminów określających zasady korzystania z parków, skwerów, placów zabaw należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2016, poz. 1359

z dn. 22 marca 2016 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1359

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Uchwała

Uchwała nr XIX/275/16, z dn.02.03.2016 r. w/s zmiany uchwały XVIII/257/16 z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych

Rocznik 2016, poz. 1360

z dn. 22 marca 2016 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1360

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Uchwała

Uchwała Nr XX/287/16 z dn. 23.03.2016 r. w/s zmiany upoważnienia Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Rocznik 2016, poz. 1699

z dn. 13 kwietnia 2016 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1699

Pracownia Planowania Przestrzennego

Uchwała

Uchwała Nr XX/289/16 z dn. 23.03.2016 r. zmieniająca uchwałę nr XVIII/257/16 z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych

Rocznik 2016, poz. 1701

z dn. 13 kwietnia 2016 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1701

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Uchwała

Uchwała Nr XX/288/16 z dn. 23.03.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę

Rocznik 2016, poz. 1700

z dn. 13 kwietnia 2016 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1700

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Uchwała

Uchwała Nr XXI/312/16 z dn. 22.04.2016 r. o nadaniu nazwy ulicy w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2016, poz. 2154

z dn. 13 maja 2016 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2154

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru

Uchwała

Uchwała Nr XXI/309/16 z dn. 22.04.2016 r. w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Rocznik 2016, poz. 2153

z dn. 13 maja 2016 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2153

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Uchwała

Uchwała Nr XXIII/325/16 z dn. 03.06.2016 r. w/s utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Piotrkowie Trybunalskim oraz nadania jej statutu

Rocznik 2016, poz. 2769

z dn. 24 czerwca 2016 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2769

 

Uchwała

Uchwała Nr XXIII/324/16 z dn. 03.06.2016 r. w/s jednostki organizacyjnej Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2016, poz. 2768

z dn. 24 czerwca 2016 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2768

 

Uchwała

Uchwała Nr XXIII/323/16 z dn. 03.06.2016 r. w/s zmiany Statutu Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Bartek” w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2016, poz. 2767

z dn. 24 czerwca 2016 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2767

 

Uchwała

Uchwała Nr XXIII/322/16 z dn.03.06.2016 r. w/s ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2016, poz. 2766

z dn. 24 czerwca 2016 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=2766

 

Uchwała

Uchwała Nr XXIV/333/16 z dn. 29.06.2016 r. w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania

Rocznik 2016, poz. 3358

z dn. 20 lipca 2016 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3358

 

Uchwała 

Uchwała Nr XXIV/334/16 z dn. 29.06.2016 r. w/s zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza w ramach programu „Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach programu KAWKA” na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na lata 2016-2018

Rocznik 2016, poz. 3359

z dn. 20 lipca 2016

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3359

 

Uchwała

Uchwała Nr XXIV/336/16 z dn. 29.06.2016 r. zmieniająca Statut Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2016, poz. 3360

z dn. 20 lipca 2016

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=3360

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XXVII/362/16 z dn. 26.10.2016 r. zmieniająca uchwałę w/s określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2016, poz. 4696

z dn. 15 listopada 2016 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4696

 

Uchwała

Uchwała Nr XXVII/363/16 z dn. 26.10.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Rocznik 2016, poz. 4697

z dn. 15 listopada 2016 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4697

 

 

Uchwała

Uchwała Nr XXVII/364/16 z dn. 26.10.2016 r. w/s ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz cen i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego, wykonywane przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

Rocznik 2016, poz. 4698

z dn. 15 listopada 2016 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4698

 

Uchwała

Uchwała Nr XXVII/365/16 z dn. 26.10.2016 r. w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych propozycji zmiany granic: Osiedla Przyszłość, Osiedla Leśna, Osiedla Wyzwolenia, Osiedla Starówka, Osiedla Piastowskie, Osiedla Krakowskie Przedmieście-Sulejowska, Osiedla Wronia, Osiedla Południe, Osiedla Belzacka, Osiedla Słowackiego Północ, Osiedla Łódzka-Wysoka-Sadowa, Osiedla Armii Krajowej oraz zmiany nazwy Osiedla Starówka

Rocznik 2016, poz. 4699

z dn. 15 listopada 2016 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4699

 

Uchwała

Uchwała Nr XXVII/366/16 z dn. 26.10.2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rocznik 2016, poz. 4700

z dn. 15 listopada 2016 r.

http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2016&poz=4700