artykuł nr 6

Sprawozdanie kwartalne o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

artykuł nr 7

Sprawozdanie kwartalne z o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

artykuł nr 8

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2015 r.

artykuł nr 9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2015 r.

artykuł nr 10

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2015 r.