artykuł nr 1

Realizacja planowanych dochodów i wydatków 2013 r.

Załączniki:
Wykonanie wydatków ogółem (wykres) 119 KB
Dochody budżetowe - wykonanie wg źródeł (wykres) 91 KB
Wydatki ogółem (wykres) 72 KB
Nakłady na inwestycje w 2013 r. (wykres) 89 KB
Wykres dochody ogółem 67 KB
Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za 2013 r. 31 KB
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2013 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25 KB
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych 28 KB
Wykonanie planu wydatków związanych z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami - gmina 34 KB
Wykonanie planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - gmina 32 KB
Wykonanie planu wydatków związanych z geodezją i kartografią - powiat 28 KB
Wykonanie planu wydatków związanych z geodezją i kartografią - gmina 19 KB
Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią - powiat 19 KB
Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią - gmina 25 KB
Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - powiat 26 KB
Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - gmina 38 KB
Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - powiat 33 KB
Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - gmina 33 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - powiat 36 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - gmina 34 KB
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - powiat 26 KB
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - gmina 32 KB
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek - powiat 42 KB
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek - gmina 30 KB
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury 19 KB
Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oarz inne zadania zlecone - powiat 53 KB
Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone - gmina 50 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone - powiat 39 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone - gmina 40 KB
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych 20 KB
Wydatki jednostek oświatowych 21 KB
Wydatki dotyczace oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne 24 KB
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 28 KB
Wykonanie nakładów na inwestycje za 2013 r. 94 KB
Wydatki i zobowiązania wg pełnej klasyfikacji budżetowej 477 KB
Realizacja planu wydatków budżetu 60 KB
Wykonanie wydatków ogółem według działów 24 KB
Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat) 31 KB
Wykonanie dochodów w podziale na gminę i powiat 67 KB
Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat 25 KB
Zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2013 r. 98 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2013 r. 679 KB
WPF - Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań 55 KB
Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2013 r. 164 KB
Uchwała II/89/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 maja 2014 roku w/s opinii wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta 106 KB
Uchwała Nr II/74/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 08 maja 2014 roku w/s opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z wykonania budżetu za 2013 rok 485 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. - NDS 72 KB
Uchwała Nr II/247/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 października 2013 roku w/s opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2013 roku MB
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2013 r. - NDS 289 KB