artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r.

Załączniki:
Wykonanie wydatków ogółem (wykres) 119 KB
Wydatki ogółem (wykres) 85 KB
Nakłady na inwestycje (wykres) 81 KB
Dochody budżetowe-wykonanie wg źródeł (wykres) 89 KB
Wykres dochody 67 KB
Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za 2012 r. 31 KB
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2012 roku, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25 KB
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych 27 KB
Wykonanie planu wydatków związanych z geodezją i kartografią-powiat 25 KB
Wykonanie planu wydatków związanych z geodezją i kartografią-gmina 19 KB
Wykonanie planu dochodów związanych z geodezją i kartografią-powiat 19 KB
Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną-powiat 36 KB
Wykonanie planu wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną-gmina 39 KB
Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną-powiat 32 KB
Wykonanie planu dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną-gmina 33 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-powiat 37 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów-gmina 26 KB
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-powiat 26 KB
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-gmina 32 KB
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek-powiat 43 KB
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek-gmina 30 KB
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury 19 KB
Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oarz inne zadania zlecone-powiat 54 KB
Wykonanie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone-gmina 50 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone-powiat 40 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone-gmina 40 KB
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych 20 KB
Wydatki jednostek oświatowych 21 KB
Wydatki dotyczace oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne 24 KB
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 29 KB
Wykonanie nakładów na inwestycje za 2012 r. 86 KB
Wydatki i zobowiązania wg pełnej klasyfikacji budżetowej 453 KB
Realizacja planu wydatków budżetu 66 KB
Wykonanie wydatków ogółem według działów 24 KB
Realizacja wydatków według grup (ogółem, gmina, powiat) 31 KB
Wykonanie dochodów w podziale na gminę i powiat 65 KB
Wykonanie dochodów budżetowych-razem gmina i powiat 25 KB
Zaległości w podatkach na dzień 31 grudnia 2012 r. 29 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2012 r. 631 KB
WPF-prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań 33 KB
Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2012 r. 168 KB
Uchwała Nr II/77/2012 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dn. 13 maja 2013 r. w/s opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z wykonania budżetu 2012 r. 561 KB
Sprawozdanie w za okres od początku roku do dn. 31.12.2012 r. 411 KB