artykuł nr 1

Budżet Miasta na 2010 r.

Załączniki:
Uchwała II/219/2011 składu Orzekającego RIO w Łodzi z dn. 16.05.2011 r. w/s opinii dot. sprawozdania Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z wykonania budżetu za 2010 rok 121 KB
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie MB
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie MB
Plan dochodów jednostek budżetowych 91 KB
Plan wydatków jednostek pomocniczych 97 KB
Plan przychodów i wydatków Funduszu 35 KB
Plan przychodów i wydatków Funduszu 38 KB
Plan przychodów i wydatków Funduszu 30 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 31 KB
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów 31 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 38 KB
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 28 KB
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek 36 KB
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek 26 KB
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury 91 KB
Prognoza spłaty długów w latach 2011-2018 89 KB
Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok 94 KB
Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2010 rok 94 KB
Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 138 KB
Wieloletni Plan Inwestycyjny 2010-2012 107 KB
Plan nakładów na inwestycje na 2010 r. 133 KB
Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w roku 2010 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 128 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 46 KB
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 43 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 36 KB
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 36 KB
Plan wydatków budżetowych 111 KB
Plan wydatków budżetowych 133 KB
Plan dochodów budżetowych 56 KB
Plan dochodów budżetowych 62 KB
Strona tytułowa 86 KB
Uchwała nr XLVII/774/09 w/s uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok 110 KB