artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku

Załączniki:
Wykresy (EXCEL) 150 KB
Bilansowanie wykonania budżetu i prognozy zadłużenia za I półrocze 2009 r. 129 KB
Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i finansowanych nimi wydatków za I półrocze 2009 roku 95 KB
Wykonanie dochodów budżetu Państwa planowanych do uzyskania w 2009 r., związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 98 KB
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych 100 KB
Wykonanie planu przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 100 KB
Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 97 KB
Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 101 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 93 KB
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 109 KB
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych 101 KB
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury 89 KB
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu 112 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 97 KB
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych 89 KB
Wydatki jednostek oświatowych 107 KB
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne 94 KB
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 98 KB
Wykonanie nakładów inwestycyjnych finansowanych z budżetu za I półrocze 2009 149 KB
Wydatki i zobowiązania wg pełnej klasyfikacji budżetowej 375 KB
Wydatki wg grup w poszczególnych działach 101 KB
Realizacja planu wydatków budżetu 40 KB
Wykonanie wydatków ogółem - wg działów 97 KB
Realizacja wydatków wg grup (ogółem, gmina, powiat) 91 KB
Wykonanie dochodów - w podziale na gminę i powiat 132 KB
Wykonanie dochodów budżetowych - razem gmina i powiat wg ważniejszych źródeł 96 KB
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego za I półrocze 2009 roku 415 KB