artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2007 rok

Załączniki:
Wydatki jednostek oświatowych, wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne47 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Obliczenie wysokości wolnych środków21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wyniku budżetu i prognozy długu24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i finansowanych nimi wydatków24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu przychodów i wydatków: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym59 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz wykonanie palnu dochodów własnych jednostek publicznych49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury, dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych oraz wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumien i umów77 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miasta oraz wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miasta 56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie nakładów na inwestycje142 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki i zobowiązania wg pełnej klasyfikacji budżetowej633 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów Miasta w podziale na gminę i powiat62 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wg grup w poszczególnych działach 34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetowych-razem Gmina i Powiat wg ważniejszych źródeł oraz wydatków ogółem-wg działów38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wydatków wg grup (ogółem, gmina, powiat)26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykresy85 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego-część opisowa530 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer