artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2007 rok

Załączniki:
Wydatki jednostek oświatowych, wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne 47 KB
Obliczenie wysokości wolnych środków 21 KB
Realizacja wyniku budżetu i prognozy długu 24 KB
Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i finansowanych nimi wydatków 24 KB
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych 23 KB
Wykonanie planu przychodów i wydatków: Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 59 KB
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz wykonanie palnu dochodów własnych jednostek publicznych 49 KB
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury, dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych oraz wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumien i umów 77 KB
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miasta oraz wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miasta 56 KB
Wykonanie nakładów na inwestycje 142 KB
Wydatki i zobowiązania wg pełnej klasyfikacji budżetowej 633 KB
Wykonanie dochodów Miasta w podziale na gminę i powiat 62 KB
Wykonanie wydatków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wg grup w poszczególnych działach 34 KB
Wykonanie dochodów budżetowych-razem Gmina i Powiat wg ważniejszych źródeł oraz wydatków ogółem-wg działów 38 KB
Realizacja wydatków wg grup (ogółem, gmina, powiat) 26 KB
Wykresy 85 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego-część opisowa 530 KB