artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok

Załączniki:
Bilansowanie wykonania budżetu za I półrocze 2007 i prognozy zadłużenia 24 KB
Wykonanie dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach 22 KB
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2007, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu 26 KB
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych 24 KB
sprawozdanie z wykonania planu Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 25 KB
Sprawozdanie z wykonania planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 23 KB
Sprawozdanie z wykonania planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 31 KB
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 40 KB
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkól oraz placówek oświatowo-wychowawczych 23 KB
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury 43 KB
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu 44 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 23 KB
Wydatki na remonty w szkołach i placówkach oświatowych 22 KB
Wydatki jednostek oświatowych 28 KB
Wydatki dotyczące oświaty i edykacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i wydziały 25 KB
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 27 KB
Wykonanie nakładów inwestycyjnych za I półrocze 2007 r. 76 KB
Wykonanie wydatków według grup w poszczególnych działach 31 KB
Wykonanie wydatków ogółem-wg działów 21 KB
Realizacja wydatków wg grup ogółem Gmina i Powiat 26 KB
Wykonanie dochodów miasta w podziale na Gminę i Powiat 66 KB
Wykonanie dochodów budżetowych-razem Gmina i Powiat 23 KB
Wykonanie dochodów i wydatków-wykresy 92 KB