artykuł nr 1

Urząd Stanu Cywilnego


 

Urząd Stanu Cywilnego - kierownik - Małgorzata Lachowicz-Skrzyńska
e-mail: m.lachowicz@piotrkow.pl
tel. 44/732-77-09


 

Z-ca kierownika - Ewa Andryańczyk
e-mail: e.andryanczyk@piotrkow.pl
tel. 44/732-77-08


 

Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania wynikające z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.


 

Do zadań USC w szczególności należy:


 

  1. Rejestracja stanu cywilnego.
  2. Przyjmowanie oświadczeń woli mających wpływ na stan cywilny.
  3. Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego, zaświadczeń i innych dokumentów.
  4. Wprowadzanie do rejestru stanu cywilnego archiwalnych aktów stanu cywilnego.
  5. Orzekanie w sprawach zmiany imienia i nazwiska.
  6. Występowanie o nadanie, nadawanie numeru PESEL oraz aktualizacja danych 
    i usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL.
  7. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.
  8. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.