artykuł nr 1

Referat Księgowości

Referat Księgowości kierownik – Anna Górnisiewicz

 

e-mail: a.gornisiewicz@piotrkow.pl
Pasaż Rudowskiego 10, p. 212

Tel. 44/732 77 57


Głównym celem Referatu jest obsługa finansowo-księgowa Urzędu Miasta.


Do zadań Referatu w szczególności należy:

 1. Obsługa finansowa Urzędu i budżetu w zakresie: przeprowadzania kontroli formalno-rachunkowej faktur, krajowych i zagranicznych podróży służbowych, równoważnych dokumentów księgowych, sporządzania przelewów bankowych, rozliczania umów
  o dzieło i umów zlecenia.
 2. Obsługa finansowo-księgowa projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 3. Obsługa finansowo-księgowa zadań inwestycyjnych Urzędu.
 4. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej: wydatków budżetowych, zobowiązań, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, sum obcych (depozyty), zaangażowania wydatków budżetowych.
 5. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej: środków trwałych istotnych, pozostałych środków trwałych (o charakterze wyposażenia), wartości niematerialnych
  i prawnych.
 6. (*) Prowadzenie rejestru sprzedaży towarów i odpłatnie świadczonych usług, celem ustalenia podatku VAT oraz rozliczanie podatku VAT, (obowiązuje od 1 stycznia 2017r.)
 7. Obsługa kasowa Urzędu.
 8. Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej w zakresie wydatków budżetowych
  i zobowiązań Urzędu tj.: RB-28S, RB-50, RB-Z, RB-ZN, RB-WSa.
 9. Prowadzenie sprawozdawczości finansowej Urzędu tj.: bilansu rocznego, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki.
 10. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o statystyce publicznej, tj.: sporządzanie
  i przekazywanie do Głównego Urzędu Statystycznego i innych urzędów, danych statystycznych stosownie do realizowanych zadań, w formach i terminach określonych w programach badań statystycznych statystyki publicznej, w tym sprawozdania SG-01 „Statystyka gminy środki trwałe.
 11. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.
 12. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 13. Centralizacja rozliczeń podatku VAT dla Miasta:
  a) tworzenie zintegrowanej bazy danych finansowo-księgowych niezbędnych do scentralizowanego rozliczania podatku VAT w Mieście,
  b) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego scentralizowanej deklaracji VAT-7 Miasta,
  c) sporządzanie i przesyłanie do Ministerstwa Finansów scentralizowanego „Jednolitego Pliku Kontrolnego” Miasta,
  d) ewidencja księgowa rozliczeń scentralizowanego podatku VAT dla Miasta.”,