artykuł nr 1

Referat Administracji i Majątku


Referat Administracji i Majątku - Kierownik - Mariusz Magiera

 

e-mail: m.magiera@piotrkow.pl

Pasaż Rudowskiego 10, p. 301

Tel. 44/732 77 70


Do zadań Referatu w szczególności należy:

 1. Utrzymywanie i użytkowanie obiektów i pomieszczeń Urzędu zlokalizowanych przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 i przy ul. Szkolnej 28 zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane w tym prowadzenie książek obiektów budowlanych,
 2. Zabezpieczenie potrzeb Urzędu w zakresie poligrafii, łączności telefonicznej i elektronicznej, transportu osobowego i ciężarowego, wyposażenia i zaopatrzenia materiałowego, w tym w pieczęcie urzędowe, pieczątki i druki stosowane przez komórki organizacyjne.
 3. Organizacja i nadzór nad utrzymaniem porządku w budynkach oraz na terenach do nich przyległych.
 4. Realizacja zadań wynikających z przepisów BHP i p.poż.
 5. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.
 6. ¹Przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z funkcjonowaniem Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 7. Wystawianie i kompletowanie dokumentacji finansowo-księgowej stanowiącej podstawę do ewidencjonowania majątku.
 8. Prowadzenie pozabilansowej ewidencji środków trwałych niskocennych stanowiących własność Miasta (z wyłączeniem sprzętu komputerowego).
 9. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia stanowiących własność Miasta (z wyłączeniem sprzętu komputerowego.
 10. Prowadzenie pozabilansowej ewidencji środków trwałych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz ewidencji obcych środków trwałych użytkowanych przez Miasto.
 11. Ochrona zasobów w tym:
 1. ubezpieczenie majątku Miasta zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych,
 2. przeprowadzanie inwentaryzacji majątku Miasta (gminy, powiatu) i Skarbu Państwa,
 3. koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem Głównej Komisji Inwentaryzacyjnej.
 1. Koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem Stałej Komisji Likwidacyjnej.
 2. Zabezpieczanie do czasu zagospodarowania, przekazanego Referatowi niezagospodarowanego mienia komunalnego zabudowanego, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane i współpraca w tym zakresie z Referatem Gospodarki Nieruchomościami.
 3. Opracowywanie rocznej informacji o stanie mienia komunalnego.
 4. Sporządzanie deklaracji dot. podatku od nieruchomości gminnych, powiatu i Skarbu Państwa.
 5. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o statystyce publicznej, tj.: sporządzanie i przekazywanie do Głównego Urzędu Statystycznego i innych urzędów, danych statystycznych stosownie do realizowanych zadań, w formach i terminach określanych w programach badań statystycznych statystyki publicznej.
 6. Organizacja i logistyka pracy skazanych osadzonych w areszcie, wykonujących prace porządkowo – naprawcze w Urzędzie i jednostkach oświatowych.
 7. Wykonywanie czynności związanych z wyborami samorządowymi, parlamentarnymi, prezydenckimi, referendami oraz spisami powszechnymi w zakresie należącym  do Miasta.
 8. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.