artykuł nr 1

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Kierownik – Zenona Jureńczyk

 

z.jurenczyk@piotrkow.pl

Pasaż K. Rudowskiego 10

tel. 44/732 30 41


Referat realizuje zadania nałożone przepisami prawa na organ podatkowy w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Do głównych celów działania Referatu należy zaliczyć:
a) maksymalizację przypisu podatków i opłat lokalnych,
b) zaspokajanie potrzeb i słusznych interesów mieszkańców poprzez udzielanie pomocy publicznej.


Do zadań Referatu należy w szczególności:

 1. Wypełnianie funkcji organu podatkowego pierwszej instancji w zakresie podatków
  i opłat lokalnych, z wyłączeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Prowadzenie ewidencji podatków i opłat lokalnych, z wyłączeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Prowadzenie kontroli powszechności i prawidłowości opodatkowania na podstawie przepisów prawa podatkowego oraz przepisów dotyczących pomocy publicznej.
 4. Wydawanie zaświadczeń na podstawie danych zawartych w prowadzonych ewidencjach podatkowych oraz zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.
 5. Prowadzenie spraw związanych z opłatą targową (obsługa inkasentów – wydawanie druków opłaty oraz rozliczanie z jej poboru).
 6. Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 7. Prowadzenie kontroli spełniania przez rolników obowiązku ubezpieczenia OC i ubezpieczenia budynków rolniczych.
 8. Monitorowanie pomocy publicznej udzielanej i otrzymanej przez Miasto Piotrków Trybunalski.
 9. Sprawozdawczość w zakresie utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień ustawowych oraz udzielonej pomocy publicznej.
 10. Wnioskowanie o wykreślenie zadłużenia hipotecznego z tytułu remontów kapitalnych budynków mieszkalnych.