artykuł nr 1

Biuro Planowania Rozwoju Miasta

Biuro Planowania Rozwoju Miasta – Katarzyna Szokalska,
 
ul. Szkolna 28, p. 47
Tel. 44/732 18 41

  Do zadań Biura w szczególności należy:

  1. Opracowywanie dokumentów i analiz strategicznych dla rozwoju Miasta.

  2. Koordynowanie realizacji założeń Strategii rozwoju Miasta oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.

  3. Opracowywanie Raportu o stanie miasta.

  4. Obsługa merytoryczna inwestorów.

  5. Opracowywanie materiałów z zakresu promocji terenów inwestycyjnych Miasta i informacji gospodarczej.

  6. Opracowywanie i aktualizacja bazy nieruchomości - „Oferta Inwestycyjna Miasta”.

  7. Współpraca z  piotrkowskimi przedsiębiorcami oraz z instytucjami gospodarczymi z miasta i kraju,
  w zakresie spraw dot. terenów inwestycyjnych.

  8. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

  9. Wykonywanie czynności w ramach obowiązującego prawa wynikających z nadzoru nad  Pracownią Planowania Przestrzennego.

  10. Przygotowywanie konkursu „Nowa Elewacja”.

  11. Zbieranie danych oraz opracowywanie kompleksowych informacji do ankiet i do wniosków konkursowych, w ramach zadań realizowanych przez Biuro.

  12. Szacowanie wartości zadania w przypadku braku: kosztorysów inwestorskich, szacunku kosztów, audytów energetycznych, opracowań koncepcyjnych.

  13. Udzielanie opinii dot. nieruchomości w mieście.

  14. Obsługa posiedzeń Rady Technicznej.

  15. Weryfikacja i opiniowanie powiązania zadań, podzadań lub działań realizowanych przez komórki
  i jednostki organizacyjne Miasta z celami Strategii Rozwoju Miasta, w ramach kontroli zarządczej.

  16. Obsługa organizacyjna przy realizacji projektu „Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim”.

  17. Nadzorowanie działalności stowarzyszeń mających siedzibę na terenie miasta Piotrkowa   Trybunalskiego   (z wyjątkiem   stowarzyszeń   kultury   fizycznej) w zakresie przewidzianym przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

  18. Przygotowywanie dla potrzeb Krajowego Rejestru Sądowego opinii w sprawie rejestracji stowarzyszenia.

  19. Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze                     Sądowym.

  20. Rejestracja stowarzyszeń zwykłych – prowadzenie rejestru.

  21. Sporządzanie Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz sprawozdań z ich realizacji.

  22. Koordynacja spraw dotyczących funkcjonowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

  23. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.

  24. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

  25. Sprawowanie w imieniu Prezydenta sprawującego funkcję Starosty nadzoru nad fundacjami,
  o którym mowa w art. 15a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach.