artykuł nr 1

Referat Spraw Społecznych


Kierownik – 
e-mail:

Pasaż Rudowskiego 10, p. 309
Tel. 44/732 77 83


Do zadań Referatu w szczególności należy:

1. Opracowywanie wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

2. Opracowywanie projektu Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

3. Kreowanie polityki społecznej w mieście.

4. Wykonywanie czynności w ramach obowiązującego prawa, wynikających z nadzoru nad:

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie,

- Domem Pomocy Społecznej,

- Dziennym Domem Pomocy Społecznej,

- Domem Dziecka,

- Domem Dziecka Nr 2,

- Pogotowiem Opiekuńczym,

- Środowiskowym Domem Samopomocy,

- Miejskim Żłobkiem Dziennym,

- Środowiskową Świetlicą Socjoterapeutyczną „Bartek”.

5. Obsługa administracyjna Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. Zlecanie w drodze konkursu ofert organizacjom pozarządowym oraz jednostkom organizacyjnym zadań z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, upowszechniania informacji o Europejskim Funduszu Spójności, udzielanie i rozliczanie dotacji na ich realizację.

7. Nadzór nad realizacją programów rządowych i samorządowych w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8. Ocena stanu i efektywności pomocy społecznej, z uwzględnieniem bilansu potrzeb sporządzonego przez MOPR.

9. Sporządzanie rozkładu aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Miasta.

10. Wydawanie decyzji na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa.

11. Realizacja zadań związanych z pomocą dla uchodźców i repatriantów.

12. Inicjowanie programów ochrony i promocji zdrowia.

13. Współpraca z placówkami opieki zdrowotnej w zakresie poprawy efektywności
ich funkcjonowania i zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie ochrony zdrowia.

14. Koordynacja prac przy opracowywaniu programów i wniosków na pozyskiwanie środków
z  funduszy unijnych na zadania związane  z pomocą społeczną i promocją zdrowia.

15. Współdziałanie z podmiotami niepublicznymi w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej.

16. Promocja zatrudnienia i współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy.

17. Podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji, przekazywanie informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczych, kierowanie wniosków o zatrzymanie lub wydanie prawa jazdy, uczestniczenie w postępowaniach karnych.

18. Kontrolowanie w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych Miasta obowiązku prowadzenia książek obiektów budowlanych, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane.

19. Realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

20. Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

21. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

22. Opracowywanie i realizacja budżetu referatu,

23. Prowadzenie spraw związanych ze współfinansowaniem kosztów rehabilitacji mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego – uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

24. Weryfikacja złożonych projektów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz opracowanie zbiorczego materiału planistycznego jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na rok kalendarzowy.

25. Realizacja gminnego programu „Rodzina +4”.

26. Organizowanie obchodów, rocznic i świąt w zakresie zdrowia i pomocy społecznej.

27. Prowadzenie spraw związanych z ponoszeniem opłat za pobyt i wyżywienie dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców w zakładzie opiekuńczo – leczniczym w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.

28. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

29. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

30. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzenie postępowań w sprawie odmowy wydania, wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia.

31. Przekazywanie do CEIDG informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach  w zakresie uzyskania, cofnięcia, utraty i wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwolenia.

32. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o statystyce publicznej tj. sporządzanie
i przekazywanie sprawozdania ES – JST „Sprawozdanie o rozwoju ekonomii społecznej w jednostkach samorządu terytorialnego”.

33. Wykonywanie zadań wobec kombatantów, o których mowa w art. 7³ ust. 1 ustawy z dnia 24.01.1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.