artykuł nr 1

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy Zagranicznej

Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy Zagranicznej – Kierownik Katarzyna Szyposzyńska
e-mail: k.szyposzynska@piotrkow.pl

Pasaż Rudowskiego 10, p. 316
Tel. 0-44/732 77 94


Do zadań Biura w szczególności należą zadania z zakresu:

1. Promowania Miasta:

1) planowanie, koordynacja i realizacja polityki promocyjnej miasta Piotrków Trybunalski,

2) budowanie spójnego wizerunku i silnej marki miasta Piotrkowa Trybunalskiego,

3) realizacja zadań promocyjnych z uwzględnieniem identyfikacji wizualnej określonej w Księdze Znaku miasta Piotrkowa Trybunalskiego we współpracy z komórkami oraz jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta,

4) realizacja działań promocyjnych służących identyfikacji mieszkańców z Miastem,

5) współpraca z komórkami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w zakresie realizacji działań promocyjnych,

6) przygotowywanie i dystrybucja własnych oraz powierzonych materiałów promocyjnych,

7) realizacja i koordynacja przedsięwzięć promocyjnych o charakterze wystawienniczym i targowym,

8) nadzór nad działaniami wydawniczymi dotyczącymi promocji Miasta,

9) współpraca w zakresie działań promujących miasto Piotrków Trybunalski z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami zewnętrznymi,

2. Tworzenia warunków w tym organizacyjnych w zakresie rozwoju turystyki w ramach Centrum Informacji Turystycznej:

1) pozyskiwanie, przetwarzanie i udzielanie kompleksowej informacji turystycznej obejmującej miasto Piotrków Trybunalski oraz obszar województwa łódzkiego i kraju,

2) kreowanie, rozwój i promocja produktów turystycznych,

3) organizowanie wydarzeń o charakterze turystycznym,

4) współpraca z branżą turystyczną, organizacjami pozarządowymi i jednostkami informacji turystycznej w celu promowania Miasta, jego oferty i produktów turystycznych,

5) prowadzenie portalu informacji turystycznej www.cit.piotrkow.pl oraz prowadzenie fanpage’u na portalu Facebook,

6) przygotowanie koncepcji oraz redagowanie wydawnictw i publikacji turystycznych,

7) udział lub współudział w wydarzeniach promocyjnych krajowych i zagranicznych celem promocji walorów turystycznych Miasta,

8) bezpłatny kolportaż, sprzedaż materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz pamiątek,

9) uaktualnianie elektronicznych baz danych na innych stronach www,

10) prowadzenie ewidencji i kontroli „innych obiektów świadczących usługi hotelarskie” oraz wydawanie zawiadomień o wpisie do ewidencji,

11) monitoring ruchu turystycznego,

12) obsługa punktu kasowego.

3. Współpracy Zagranicznej:

1) rozwój współpracy zagranicznej mającej na celu promocję miasta Piotrkowa Trybunalskiego,

2) planowanie oraz koordynacja i administracyjna obsługa wymiany międzynarodowej, w tym delegacji zagranicznych,

3) organizowanie wizyt delegacji zagranicznych przebywających w Mieście na zaproszenie Prezydenta,

4) współpraca z przedstawicielstwami Rządu RP za granicą i Ministerstwem Spraw Zagranicznych,

5) działania w zakresie rozwijania kontaktów międzynarodowych,

6) obsługa Urzędu w zakresie tłumaczeń i korespondencji zagranicznej.

4. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.

5. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.