artykuł nr 1

Referat Zamówień Publicznych

Referat Zamówień Publicznych – kierownik Ewa Tymińska,
e-mail: zamowienia.publiczne@piotrkow.pl

Pasaż Rudowskiego 10, p. 317
Tel. 0-44/732 77 96


Do zadań Referatu w szczególności należy:

1. Opracowywanie zbiorczego rocznego planu zamówień, do których ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, na podstawie dokonanej analizy i weryfikacji planów zamówień komórek organizacyjnych Urzędu w celu zapobieżenia dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Opracowywanie i aktualizowanie planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie Miasto przewiduje przeprowadzić w danym roku budżetowym oraz jego publikowanie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

3. Opracowywanie i aktualizowanie regulacji wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie.

4. Weryfikacja i opiniowanie wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie, do którego  nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych.

5. Doradztwo w sprawach przygotowywania postępowań o udzielenie zamówień, w tym weryfikacja
i opiniowanie wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie, do którego  ma zastosowanie ustawa Prawo zamówień publicznych w zakresie stosowania tej ustawy.

6. Sporządzanie ogłoszeń, przekazywanie ich Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
i publikowanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych.

7. Sporządzanie i przekazywanie wykonawcom zaproszeń do składania ofert, wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia, zaproszeń do negocjacji, itp.

8. Sporządzanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części instrukcyjnej dla wykonawców.

9. Kompletowanie dokumentów zamówień i przeprowadzanie postępowań o ich udzielenie, zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

10.Prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Miasta w postępowaniach odwoławczych.

11. Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, przechowywanie
i przekazywanie dokumentacji zamówień do archiwum zakładowego Urzędu.

12. Prowadzenie ewidencji prowadzonych zamówień publicznych oraz sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych przez Miasto zamówień i przekazywanie ich Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

13. Weryfikacja i opiniowanie aneksów do umów zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowań
o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie stosowania tej ustawy.

14. Wykonywanie zadań związanych z realizacją budżetu, w tym opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.

15. Redagowanie zakładki „Zamówienia publiczne” w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie
z rozporządzeniem MSWiA.