artykuł nr 1

Referat Zamówień Publicznych

Referat Zamówień Publicznych – kierownik Ewa Tymińska,
e-mail: zamowienia.publiczne@piotrkow.pl

Pasaż Rudowskiego 10, p. 317
Tel. 732 77 96


Do zadań Referatu w szczególności należy:

 1. Opracowywanie zbiorczego rocznego planu zamówień, co do których na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wyłączono stosowanie tej ustawy, na podstawie dokonanej analizy i weryfikacji planów zamówień komórek organizacyjnych Urzędu w celu zapobieżenia dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Opracowywanie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie Miasto przewiduje przeprowadzić w danym roku budżetowym oraz jego publikacja na stronie internetowej Miasta.
 3. Przygotowanie i aktualizacja regulacji wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych w Urzędzie.
 4. Sporządzanie ogłoszeń o planowanych zamówieniach publicznych i przekazywanie ich Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz sporządzanie i przekazywanie do publikacji ogłoszeń o zamówieniach oraz ogłoszeń o udzielonych zamówieniach.
 5. Sporządzanie i przekazywanie wykonawcom zaproszeń do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do negocjacji, itp.
 6. Sporządzanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 7. Koordynowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności czuwanie nad zachowaniem terminów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dopełnienie innych obowiązków Zamawiającego, wynikających z tej ustawy i przepisów wykonawczych.
 8. Dokumentowanie czynności z postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 9. Weryfikacja wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pod względem zgodności z zapisami Regulaminu.
 10. Prowadzenie ewidencji zamówień publicznych oraz sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych przez Miasto zamówień publicznych i przekazywanie ich Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, w tym zamówień określonych w art. 4 ustawy.
 11. Opracowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej realizowanych zadań oraz sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych z wykonania budżetu.
 12. Udzielanie porad i doradztwa komórkom organizacyjnym Urzędu w zakresie realizacji postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w zakresie zasad udzielania zamówień i stosowania Regulaminu udzielania zamówień, co do których na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wyłączono stosowanie tej ustawy w Urzędzie.”