artykuł nr 1

Referat Edukacji

 

Referat Edukacji - Kierownik Radosław Kaczmarek

e-mail: r.kaczmarek@piotrkow.pl

Pasaż Rudowskiego 10, p. 319

Tel. 44/732-18-81Do zadań Referatu w szczególności należy:

 1. Opracowanie projektu budżetu Referatu Edukacji i jego realizacja.
 2. Weryfikacja złożonych projektów planów dochodów i wydatków budżetowych jednostek oświatowych.
 3. Wnioskowanie o przesunięcie środków finansowych pomiędzy jednostkami oświatowymi oraz zwiększenia planów jednostek w przypadku wystąpienia uzasadnionych potrzeb.
 4. Monitorowanie wydatków i dochodów jednostek oświatowych.
 5. Zapewnienie środków finansowych na bezpieczne warunki do nauki i opieki w obiektach oświatowych.
 6. Realizacja edukacyjnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 7. Realizacja funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.
 8. Nadzór nad prawidłowością naliczenia środków finansowych na dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 9. Nadzór nad wydatkami ponoszonymi przez jednostki oświatowe na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 10. Realizacja programów rządowych.
 11. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych.
 12. Finansowanie szkół i placówek niepublicznych.
 13. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 14. Zapewnienie warunków do spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6-letnich.
 15. Zapewnienie warunków do realizacji obowiązku szkolnego, i obowiązku nauki dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 16. Zapewnienie warunków do realizacji obowiązku szkolnego, obowiązku nauki oraz resocjalizacji nieletnich, którzy postanowieniem sądowym muszą być umieszczani
  w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
 17. Organizacja postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.
 18. Nadzór nad działalnością szkół i placówek w zakresie organizacji zajęć, liczby oddziałów i uczniów oraz nadzór nad polityką kadrową prowadzoną przez kierowników jednostek oświatowych.
 19. Nadzór nad realizacją zasad określonych w regulaminie w sprawie ustalania wysokości stawek  i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków, obliczaniem i wypłacaniem wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto.
 20. Wykonywanie innych czynności w ramach obowiązującego prawa, wynikających z zadań organu prowadzącego.
 21. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 22. Prowadzenie zadań z zakresu bezpieczeństwa w szkołach, w tym wykorzystania monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w prowadzonych szkołach.