artykuł nr 1

VII Sesja Rady Miasta - 28 marca 2007 r.

Załączniki:
Uchwała Nr VII/104/07 w/s podwyższenia kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim jego objęcie i pokrycie go w całości wkładem pieniężnym28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/103/07 w/s zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 10 i przeznaczenia jej do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dzierżawcy.28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/102/07 w/s zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski.28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/101/07 w/s nabycia do zasobu Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Świerczów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 356/4 o powierzchni 0,0851 ha.27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/100/07 w/s upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim do załatwiania spraw dotyczących wykonywania przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/99/07 w/s zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/98/07 w/s ustalenia na rok 2007 Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski176 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/97/07 w/s wyboru przedstawiciela Rady Miasta do składu Komisji Stypendialnej do kwalifikowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych.27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/96/07 w/s zmiany uchwały Nr XIX/295/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/223/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji” i przyjęcia jej statutu33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/95/07 w/s zmieniająca uchwałę nr LIV/924/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30.08.2006 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Piotrków Trybunalski.44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/94/07 w/s określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/93/07 w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2007 rok 49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/92/07 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/91/07 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/90/07 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/89/07 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/88/07 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VII/87/07 - plan dochodów własnych jednostek budżetowych20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VII/87/07 - zmiany w planie przychodów i wydatków gminnego i powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VII/87/07 - Zmiany w planie dotacji70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VII/87/07 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VII/87/07 - autopoprawka do wieloletniego planu inwestycyjnego 2007 - 200961 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VII/87/07 - zmiany w planie nakładów na inwestycje61 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VII/87/07 - prognoza spłaty długów w latach 2008 - 201522 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VII/87/07 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VII/87/07 - prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VII/87/07 - zmiany w planie dochodów budżetu państwa planowane do uzyskania w 2007 r., związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VII/87/07 - zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VII/87/07 - zmiany w planie wydatków115 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VII/87/07 - zmiana w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr VII/87/07 - zmiany w planie dochodów33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/87/07 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200783 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/86/07 w/s oświadczeń lustracyjnych Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/85/07 w/s zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/84/07 w/s zmian składów osobowych Komisji Rady Miasta 29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/83/07 w/s wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/82/07 w/s przyjęcia oświadczenia lustracyjnego od kandydata na radnego Pana Karola Szokalskiego26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

VI Sesja Rady Miasta - 28 lutego 2007 r.

Załączniki:
Uchwała Nr VI/81/07 w/s zatwierdzenia sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w roku 200626 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/80/07 w/s zmieniająca uchwałę Nr V / 51 / 07 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24.01.2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych stanowiących dochody miasta Piotrkowa Trybunalskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/79/07 w/s nieodpłatnego ustanowienia służebności drogi koniecznej dla nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulic Działkowej i Sulejowskiej oznaczonej nr działki 181 /428 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/78/07 w/s sprzedaży ,w trybie bezprzetargowym ,nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Żeglarskiej , oznaczonej numerem działki 387/6 o pow.0,0164 ha27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/77/07 w/s nieodpłatnego rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działki oznaczonej nr 590/9 o powierzchni 0,0603 ha położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Puszczyńskiego i Fabianiego28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/76/07 w/s zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Sulejowskiej 134 oznaczonej nr działek 435/3 i 435/4 o łącznej powierzchni 0,0493 ha27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/75/07 w/s zmiany składu osobowego Komisji Stypendialnej powoływanej przez Prezydenta Miasta do określania zasad, trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury, opieką nad zabytkami oraz artystycznie uzdolnionym dzieciom i młodzieży29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/74/07 w/s wyboru przedstawiciela Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do zgromadzenia Związku Powiatów Polskich.27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/73/07 w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służb29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/72/07 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty skarbowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/71/07 w/s określenia inkasenta opłaty skarbowej26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/70/07 - Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2007 pod nazwą „Bezpieczne Miasto 2007 ”34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/70/07 w/s przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli pn. „Bezpieczne Miasto 2007”.27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/69/07 w/s nabycia do zasobu Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Srebrnej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 533/3 o powierzchni 0,0028 ha.27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/68/07 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Narutowicza 74 i 76 28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/67/07 w/s nabycia do zasobu Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Prostej 139, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 258/1 o powierzchni 0,0064 ha27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/66/07 w/s ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim oraz zasad ich wypłacania38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/65/07 w/s wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/64/07 - mapa40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/64/07 w/s nadania nazwy ronda w Piotrkowie Trybunalskim26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/63/07 - Plan pracy Komisji Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2007 roku33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/63/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/62/07 w/s zmian składów osobowych Komisji Rady Miasta28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/61/07 w/s stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha Kulbata26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

V Sesja Rady Miasta - 24 stycznia 2007 r.

Załączniki:
Uchwała Nr V/60/07 w/s uzupełnienia składu doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/59/07 w/s odwołania członka doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej 26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/58/07 w.s wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/57/07 w/s uzupełnienia składu Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/56/07 w/s zmiany składu osobowego Komisji Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/55/07 w/s odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania oraz zmian składów osobowych Komisji Rady Miasta29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/54/07 w/s stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Pola26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr zmiany nazwy ronda w Piotrkowie Trybunalskim V/53/07 - mapka53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/53/07 w/s zmiany nazwy ronda w Piotrkowie Trybunalskim27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/52/07 w/s zwolnień w podatku od nieruchomości74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/51/07 w/s szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych stanowiących dochody miasta Piotrkowa Trybunalskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.68 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/50/07 w/s zmiany Uchwały Nr XLII/732/05 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie przyznawania stypendiów sportowych28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/49/07 - Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 200798 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/49/07 zmieniająca uchwałę nr LVII/990/06 z dnia 25 października 2006 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta Piotrków Trybunalski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2007 rok.30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/48/07 w/s zaciągnięcia pożyczki do kwoty 126.200,00 zł37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/47/07 - Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków108 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/47/07 w/s zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/46/07 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok253 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/46/07 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/45/07 - Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok135 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/45/07 w/s uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków jednostek pomocniczych.21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i wydatków powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i wydatków gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i wydatków funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym na 2007 r.21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowo - wychowawczych21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza spłaty długów w latach 2008 - 201520 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wieloletni plan inwestycyjny 2007 - 200948 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan nakładów na inwestycje na 2007 r.187 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2007 r., związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków Piotrkowa Trybunalskiego na 2007 rok - według klasyfikacji budżetowej627 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu miasta na 2007 rok56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr V/44/07 w/s uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok87 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer