artykuł nr 1

XLIX Sesja Rady Miasta - 29 marca 2006 r.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 - StudiumMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XLIX/837/06 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/836/06 w/s zmiany Uchwały Nr XLII/747/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie nabycia od Akademii Świętokrzyskiej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 49 A - ul. Iwaszkiewicza 1, do gminnego zasobu nieruchomości.24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/835/06 w/s nabycia w zasoby Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wierzejskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działek: 96 i 97 o łącznej pow. 0,207323 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/834/06 w/s nabycia do zasobu Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawiłej 25, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 83/7 o powierzchni 0.0087 ha23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/833/06 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, zabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 68 - 74.25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/832/06 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego, zabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 68 - 7426 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/831/06 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 35/3 o pow. 148 m2, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dmowskiego26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/830/06 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zofii Nałkowskiej 50, oznaczonego nr 2. 25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/829/06 uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie zakazu handlu okrężnego 22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/828/06 w/s zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/827/06 w/s zmiany Uchwały Nr XLII/731/05 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 9 listopada 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury, opieką nad zabytkami oraz artystycznie uzdolnionym dzieciom i młodzieży28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Regulamin na rok 2006128 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/826/06 w/s ustalenia na rok 2006 Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/825/06 w/s zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/824/06 o zmianie uchwały Nr XIII/190/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Określenie zadań i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2006 rok36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/823/06 w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2006 rok13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/822/06 w/s udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XLVIII Sesja Rady Miasta - 22 luty 2006 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLVIII/821/06 o zmianie Uchwały Nr XLV/786/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia planów pracy komisji problemowych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2006 roku22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/820/06 w/s zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania i realizacji zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Piotrków Trybunalski, gminy Rozprza i gminy Sulejów23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/819/06 w/s nabycia w zasoby Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Pawłowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 160 o powierzchni 0,4980 ha24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Granica opracowania planu miejscowego492 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/818/06 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Krótkiej, Zalesickiej i Grabskiej w Piotrkowie Trybunalskim25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/817/06 w/s określenia tygodniowego , obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach dla których organem prowadzącym jest Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim oraz zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/816/06 w/s zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach dla których organem prowadzącym jest Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim oraz zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/815/06 w/s zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/814/06 w/s zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/813/06 w/s zamiaru likwidacji VI Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/812/06 w/s zamiaru likwidacji III Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/811/06 w/s zmiany nazwy Technikum Elektryczno – Elektronicznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim oraz rozszerzenia kształcenia w szkole o kierunek – technik mechatronik23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/810/06 w/s zamiaru likwidacji Technikum Mechatronicznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVLIII/809/06 w/s zmiany nazwy Technikum Odzieżowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim oraz rozszerzenia kształcenia w szkole o kierunki: - technik poligraf - technik hotelarstwa23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/808/06 w/s zamiaru likwidacji Technikum Poligraficznego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/807/06 w/s zamiaru likwidacji Technikum Hotelarskiego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków0 BOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/806/06 w/s ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków198 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XLVII Sesja Rady Miasta - 1 luty 2006 r.

Załączniki:
Załacznik Nr 1 - Plan pracy Komisji Oświaty Nauki Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2006 roku36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/805/06 w/s zmiany Uchwały Nr XLV/786/05 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia planów pracy komisji problemowych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim na I półrocze 2006 roku21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/804/06 w/s delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, realizującej zadania Starosty21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/803/06 w/s odwołania Rady Osiedla „Starówka”.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/802/06 w/s skargi Pani Małgorzaty Podlewskiej zamieszkałej przy ulicy Rolniczej 23 w Piotrkowie Trybunalskim na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim. 23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/801/06 w/s zamieszczania herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na monetach i medalach okolicznościowych 21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - wyrażania zgody na objęcie statusem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działek ewidencyjnych zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim w obrębie geodezyjnym nr 6, o numerach 7/2, 8/2, 8/3, 9/4, 9/5, 10/2, 13/2, o łącznej powierzchni 5,2421ha. Szczegółowy opis terenu do wniosku o objęcie specjalną strefą ekonomiczną 25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/800/06 w/s wyrażania zgody na objęcie statusem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działek ewidencyjnych zlokalizowanych w Piotrkowie Trybunalskim w obrębie geodezyjnym nr 6, o numerach 7/2, 8/2, 8/3, 9/4, 9/5, 10/2, 13/2, o łącznej powierzchni 5,2421ha23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/799/06 zmieniajaca uchwałę Nr XV/226/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 1-1 - Schemat organizacyjny MZDiK32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Statut MZDiK55 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/798/06 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji”35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/797/06 w/s sprzedaży, w drodze przetargu ograniczonego, nieruchomości oznaczonej jako działki nr 371/4 o powierzchni 84 m2 położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piwnej 323 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVLII/796/06 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 52 oznaczonej nr działki 65 o pow. 0,7125 ha.24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVLII/795/06 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szklarskiej - Niskiej, oznaczonej nr działek 41/2, 42/2, 43/1, 45, 46/1 i 47/9 o łącznej pow. 1,0462 ha24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVLII/794/06 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szklarskiej - Niskiej, oznaczonej nr działek 41/3, 42/3, 43/2, 46/2, 47/8 o łącznej pow. 0,5748 ha.24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVLII/793/06 w/s opinii dotyczącej wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji miasta Piotrków Trybunalski.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVLII/792/06 w/s zajęcia stanowiska w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVLII/791/06 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Regulamin na rok 2006 131 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/790/06 w/s ustalenia na rok 2006 Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/789/06 z dn. 1.02.06 r w/s zwolnień w podatku od nieruchomości58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

XLVI Sesja Rady Miasta - 25 stycznia 2006 r.