artykuł nr 1

XXXIX Sesja Rady Miasta - 29 czerwca 2005 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIX/627/05 w/s przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z przeprowadzonej kontroli przekształcenia i funkcjonowania telewizji miejskiej. 23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/626/05 w/s skarg Panów Marka Trędy zamieszkałego przy ulicy Świerczowskiej 29 oraz Pana Krzysztofa Jabłońskiego zamieszkałego przy ulicy Słowackiego 186/188 w Piotrkowie Trybunalskim.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX625/05 w/s zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Określenie zadań i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2005 rok50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/624/05 w/s zmiany Uchwały Nr XXXIV/507/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 marca 2005 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2005 rok.29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/623/05 w/s Uchwały Nr XXIII/376/2004 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 8 września 2004 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów za wybitne osiągnięcia w sporcie23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/622/05 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie w Piotrkowie Trybunalskim pomnika poświęconego „Zesłańcom Sybiru w latach 1939-195822 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Porozumienie61 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/621/05 w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z zainteresowanymi powiatami województwa łódzkiego w przedmiocie współpracy przy opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu „Nowa szansa dla Żaka" w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1- Porozumienie49 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/620/05 w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem ziemskim piotrkowskim w przedmiocie współpracy przy opracowaniu, złożeniu i realizacji projektu „ŻACZEK II – program finansowego wsparcia młodzieży z terenów wiejskich” w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Umowa przekazywania stypendium129 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Zawiadomienie o decyzji Komisji Stypendialnej124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o przyznanie stypendium na wyrównanie szans edukacyjnych153 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów157 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/619/05 w/s przyjęcia „Regulaminu przyznawania przekazywania stypendiów dla młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich, uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Powiatu Ziemskiego Piotrkowskiego, będącej w trudnej sytuacji materialnej".53 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/618/05 w/s przyjęcia „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w roku akademickim 2005/2006".26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/617/05 w/s nadania nazwy ulicy23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/616/05 w/s przekształcenia szkoły: Policealnego Studium Zawodowego na podbudowie programowej liceum ogólnokształcącego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 624 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/615/05 w/s przekształcenia szkoły: Policealnego Studium Zawodowego na podbudowie programowej liceum ogólnokształcacego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/614/05 w/s przekształcenia szkoły: Policealnego Studium Zawodowego na podbudowie programowej szkoły ponadgimnazjalnej w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/613/05 w/s przekształcenia szkoły: Policealnego Studium Zawodowego na podbudowie programowej szkoły średniej w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 223 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/612/05 w/s powołania Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych 27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/611/05 w/s utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym położonych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych 27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/610/05 w/s utworzenia obwodów głosowania w szpitalach, Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym położonych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/609/05 w/s powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnień do określenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/608/05 w/s ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/607/05 w/s zamiany nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy ulicą Bursztynową i ulicą Żeglarską, stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski oraz współwłasność osób fizycznych.25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/606/05 w/s wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego – miasta na prawach Powiatu, położonej w Piotrkowie Tryb. przy Al. 3-go Maja 12, na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/605/05 w/s wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Piotrkowa Trybunalskiego – miasta na prawach Powiatu, położonej w Piotrkowie Tryb. przy Al. 3-go Maja 12, na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/604/05 w/s nabycia, na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski, nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy: ul. Świerczowskiej 39 ozn. nr działki 130/1 o pow. 0,1100 ha i ul. Zalesickiej 42 ozn. nr działki 130/2 o pow. 0,4090 ha29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/603/05 w/s sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Zawiłej, oznaczonej jako działka nr 92/15 o powierzchni 71 m223 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/602/05 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym stanowiący własność Gminy Piotrków Trybunalski udział wynoszący ½ części w niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Szerokiej 4. 23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/601/05 w/s zaliczenia nowo-wybudowanego odcinka drogi do kategorii dróg gminnych247 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/600/05 w/s pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/599/05 w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/598/05 w/s uchylenia uchwały nr XXII/367/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 września 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim osiedla Jeziorna II w jednostce urbanistycznej ZP (między istniejącym śladem ulicy Zawiłej a projektowaną ulicą Kajakową23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wronia – Żelazna” w Piotrkowie Trybunalskim i stopnia zgodności studium37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Granice obszaru109 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nt XXXIX/597/05 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wronia – Żelazna” w Piotrkowie Trybunalskim 26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/596 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wniesionego przez Eugeniusza Krzywdę, PW „KENPOL”, Świętochłowice, ul. Jodłowa 25/4.27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/595/05 w/s protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wniesionego przez Spółdzielnię Ogrodniczo – Pszczelarską, w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wierzejskiej 94 .25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/594/05 w/s zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wniesionego przez Marię Żywią Estournet, zam. Łódź, ul. Wierzbowa 1 m 2024 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/593/05 w/s zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wniesionego przez Jerzego Kukulskiego, zam. Piotrków Tryb. ul. Leśna 1924 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/592/05 w/s zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wniesionego przez Eugeniusza Krzywdę, PW „KENPOL”, Świętochłowice, ul. Jodłowa 25/424 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/591/05 w/s zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wniesionego przez Wandę Gemel, zam. w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wolborskiej 87.25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/590/05 w/s zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wniesionego przez Marię i Henryka Gieszcz, zam. w Piotrkowie Tryb. przy ul. Świerczowskiej 84.24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/589/05 w/s zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wniesionego przez Jadwigę i Józefa Paduszyńskich, zam. w Piotrkowie Tryb. przy ul. Jagiellońskiej 9 bl. 8 m 12.24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/588/05 w/s zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wniesionego przez Piotra Ostalczyka, zam. w Łodzi przy ul. Wierzbowej 1 m 20.24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/587/05 w/s zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wniesionego przez Genowefę Szczepkę, zam. w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wolborskiej 27.24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/586/05 w/s zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wniesionego przez Zdzisława Trajdosa, zam. w Piotrkowie Tryb. przy ul. Leśnej 25.24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/585/05 w/s zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami: Wolborską, Podleśną, Wierzejską oraz projektowaną Z1/2 określoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wniesionego przez Macieja i Jolantę Piekarskich, zam. w Piotrkowie Tryb. przy ul. Jeziornej 75.24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XXXIX/584/05 w przedmiocie uchylenia Uchwały Nr. XXXVI/548/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 60.000,00 zł na zadanie inwestycyjne: „ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wolborskiej i Wierzejskiej”.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/583/05 w/s podwyższenia kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Spółka z o. o w Piotrkowie Trybunalskim jego objęcie i pokrycie go w całości wkładem pieniężnym.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 12 - Plan dotacji dla instytucji kultury31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansów publicznych28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 - Spłata pożyczek, kredytów długoterminowych w latach 2006 -201016 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2005 r.21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2005 - 2007148 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Zmiany w planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Zmiany w planie wydatków112 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Środki pochodzące z Unii Europejskiej na 2005 r.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/852/05 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200544 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXIX/581/05 w/s stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Ireneusza Szarleja.21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XXXVIII Sesja Rady Miasta - 8 czerwca 2005 r.

artykuł nr 3

XXXVII Sesja Rady Miasta - 1 czerwca 2005 r.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 - Tabela dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/564/05 w/s określenia wysokości stawek opłaty targowej 34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/579/05 w/s objęcia mandatu radnego przez Pana Pawła Wojtanię22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/578/05 w/s zmian składów osobowych komisji Rady Miasta22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/577/05 w/s zmiany Uchwały Nr XXXV/533/05 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 116 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 kwietnia 2005r. wprowadzającego czasowy zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na obszarze Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/576/05 w/s przyznania dodatku funkcyjnego Miejskiemu Rzecznikowi Konsumentów w Piotrkowie Trybunalskim25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/575/05 w/s w sprawie nabycia w zasoby Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy zbiorniku „Bugaj"23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/574/05 w/s nabycia w zasoby Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 215/2 o pow. 272 m2 położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Próchnika 4 - Al. Kopernika 23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/573/05 w/s uchylenia uchwały nr XXII/368/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 września 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ustalenia przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Rawa Mazowiecka – Piotrków Trybunalski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulic Witosa i Skrajnej23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Armii Krajowej oraz ulic Słowackiego i Narutowicza w Piotrkowie Trybunalskim i stopnia zgodności studium39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik graficzny131 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/572/05 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Armii Krajowej, ulic Słowackiego i Narutowicza oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim 27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim i stopnia zgodności studium41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik graficzny148 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/571/05 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim 28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/570/05 w/s w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy118 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Tryb.32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/569/05 w/s przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Program pomocy De Minimis oraz pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w mieście Piotrków Trybunalski65 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/568/05 w/s przyjęcia „Programu pomocy de minimis oraz pomocy regionalnej dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego” i zwolnień w podatku od nieruchomości28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Streszczenie projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybuanalskiego na lata 2004-2007 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2004-2007193 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2004-2007MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Plan gospodarki odpadami dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2004-2007MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Dokumentacja fotograficzna wybranych części miasta Piotrkowa TrybunalskigoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Charakterystyka stanu środowiska w Piotrkowie Trybunalskim850 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/567/05 w/s przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego".9 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/566/05 zmieniająca uchwałę NR L/936/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11 września 2002 roku w sprawie zakazu handlu okrężnego 29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVII/565/05 zmieniająca uchwałę Nr XV/226/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku w/s regulaminu targowisk miejskich26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

XXXVI Sesja Rady Miasta - 27 kwietnia 2005 r.

 

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVI/563/05 w/s zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych381 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/562/05 w/s zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych315 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/561/05 w/s zmian w składach osobowych komisji Rady Miasta.273 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/560/05 w/s nabycia w zasobu Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej działki gruntu położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul Wąskiej352 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/559/05MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/559/05 w/s wyrażenia zgody na rozszerzenie na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego Łódzkiej Specjalnej Strefy EkonomicznejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/558/05 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 69/2 o pow. 21 m , położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardej.321 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/557/05 w/s przejęcia na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski od Skarbu Państwa, w formie darowizny, własności nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wojska Polskiego 1a oznaczonej nr działki 41 o powierzchni 0,0557 ha354 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/556/05 w/s nadania imienia Gimnazjum Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim324 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/555/05 w/s regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli , zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych, których organem prowadzącym jest Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/554/05 w/s zmiany Uchwały Nr XX/384/04 z dnia 6 października 2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży na stałe zameldowanej na terenach wiejskich, uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz będącej w trudnej sytuacji materialnej.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/553/05 w/s zmiany Uchwały Nr XXV/383/04 z dnia 6 października 2004 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych studentów na stałe zameldowanych w Piotrkowie Trybunalskim oraz będących w trudnej sytuacji materialnej.469 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/552/05 w/s uchylenia uchwały Nr VI/77/2003 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26.03.2003 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim prowadzenia spraw z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnych.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/551/05 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 230.000,00 złMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/550/05 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 118.000,00 złMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/549/05 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 100.000,00 złMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/548/05 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 60.000,00 złMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/547/05 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 260.000,00 złMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/546/05 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 400.000,00 złMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/545/05 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 221.000,00 zł.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/544/05 w/s powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/543/05 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 143.000,00 zł22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/542/05 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 220.000,00 zł.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/541/05 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 350.000,00 zł22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/540/05 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 387.000,00 zł.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/539/05 w/s zaciągnięcia pożyczki w kwocie 50.000,00 zł22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 - Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 - Zmiany w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2005 r.19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2005-2007148 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Zmiany w planie wydatków zadańz zakresu administarcji rządowej oraz inne wydatki zlecone ustawami miastu32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Zmiany w planie dotacji na zadania z zakresu administarcji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Zmiany w planie wydatków45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/538/05 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200540 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/536/05 w/s w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXVI/535/05 w/s w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Pawła Załogi21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

XXXV Sesja Rady Miasta - 13 kwietnia 2005 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXV/534/05 w/s powołania doraźnej Komisji Rady do przygotowania zadań wynikających z przystąpienia Rady Miasta do akcji „Przejrzysta Polska”22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/533/05 w/s zatwierdzenia Zarządzenia Nr 116 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 kwietnia 2005r. wprowadzającego czasowy zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na obszarze Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/532/05 w/s przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z przeprowadzonej kontroli analiz, raportów i ekspertyz zleconych przez Urząd Miasta i jednostki mu podległe za 2003 i 2004 rok 23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/531/05 w/s powołania doraźnej Komisji Statutowo – Regulaminowej Rady Miasta i ustalenia jej składu osobowego 22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/530/05 w/s skargi Pana Henryka Alamy z dnia 08.02.2005 roku na Prezydenta Miasta22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/529/05 w/s utworzenia rachunku dochodów własnych dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/528/05 w/s utworzenia rachunków dochodów własnych dla budżetowych jednostek oświatowych i opiekuńczo wychowawczych Piotrkowa Trybunalskiego.41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Tryb33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/527/05 w/s przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/526/05 w/s zmiany Uchwały Nr XXIII/376/2004 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 8 września 2004 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów za wybitne osiągnięcia w sporcie24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/525/05 w/s nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Statut Szkoły Policealnej Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy ul. Broniewskiego 1645 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/524/05 w/s powołania Policealnego Studium Zawodowego w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/523/05 w/s nabycia na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Karolinowskiej - Łódzkiej oznaczonej numerami działek 409/2 o powierzchni 0,0042 ha, 410 o powierzchni 0,0044 ha i 411/2 o powierzchni 0,0357 ha.23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/522/05 w/s nabycia na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Tylnej oznaczonej numerem działki 16/6 o powierzchni 0,0398 ha23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/521/05 w/s nabycia na rzecz Miasta Piotrków Trybunalski - miasta na prawach powiatu , nieruchomości położonych w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Wojska Polskiego oznaczonych numerami działek : 87/4, 84/4, 83/4, 85/4, 40/2, 39/2, 34/38, 32/39, 30/12, 26/2, 14/2, 6/2 o łącznej powierzchni 0, 0466 ha.27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/520/05 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Glinianej - ul. Granicznej 1824 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/519/05 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 1/151 o pow. 516 m2 i 1/56 o pow. 1494 m2, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wroniej 23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/518/05 w/s sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste – użytkownikom wieczystym tych nieruchomości23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/517/05 w/s wniesienia przez Gminę Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego w postaci własności nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,9026 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Modrzewskiego 36-38 do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/516 /05 w/s sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 67/28 o pow. 11 m2, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Braci Mycków 23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/515/05 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Belzackiej 185 a. 23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/514/05 w/s sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 135/16 o pow. 0,2878 ha, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Belzackiej 17823 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/513/05 w/s przyjęcia Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2005 pn. „Bezpieczne Miasto 2005 "29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 7 - Zmiana w planie dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansów publicznych23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 2005 - 2007 147 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Zmiany w planie wydatków45 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na 2005 r.21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXV/512/05 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 200544 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer