artykuł nr 1

Uchwały - Rok 2004

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/256/04 ws. zmian w składach osobowych komisji Rady Miasta16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/255/04 ws.odwołania Przewodniczącego Komisji Rezwizyjnej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XVII/254/04 ws. ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdów stosowanych w podróżach służbowych radnych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/253/04 ws. w sprawie nabycia na rzecz Gminy Piotrków Trybunalski niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Piwnika, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 25/29 o powierzchni 0.0393 ha - obręb geodezyjny 1313 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/252/04 ws. nadania nazwy dla skweru przy Cerkwi położonego u zbiegu ul. Juliusza Słowackiego i ul. Henryka Sienkiewicza imienia Józefa Chełmońskiego12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/251/04 o zmianie uchwały Nr XV/216/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30.12.2003 r. ws. ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, okreslenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/250/04 ws. procedury wyboru banku do obsługi budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do uchwały XVII/249/04 - Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2004 pn. "Bezpieczne Miasto 2004"77 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/249/04 ws. przyjęcia programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli pn. "Bezpieczne Miasto na rok 2004"12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/248/04 ws. nadania imienia Gimnazjum nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/247/04 ws. zamiaru likwidacji Bursy Szkolnej nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XVII/246/04 ws. przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Piotrkowie Trybunalskim11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/245/04 ws. zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego Nr 13 im. Krasnala Hałabały w Piotrkowie Trybunalksim11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/244/04 - plan pracy Komisji Inwentaryzacji Mienia Komunalnego i Spraw Mieszkaniowych9 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVI/244/04 - plan pracy Komisji Administracji i Bezpieczeństwa Publicznego17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do uchwały nr XVI/244/04 - plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 4 do uchwały NR XVI/244/04 - plan pracy Komisji Oświaty, Nauki, Kultury i Kultury Fizycznej17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/244/04 - Plan pracy Komisji Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do uchwały nr XVI/244/04 - Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/244/04 - Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na I półrocze 2004 r.11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/244/04 - w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/243/04 - w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/242/04 - ws. upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do uchwały Nr XVI/241/04 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemó Alkoholowych dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2004213 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XVI/241/04 - w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą NR XVI/240/04 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/239/04 ws.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar ograniczony: od północy: terenem ogrodów działkowych „Oaza” i linią regulacyjną ulicy Projektowanej 1, od wschodu: ulicą Łódzką, od południa: ul. Pawłowską i południową granicą terenu ujęcia wody „Szczekanica”,od zachodu: ul. 25 Pułku Piechoty oraz jej przedłużeniem do ul. Pawłowskiej oraz ul. Pawłowską 107 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XVI/238/04 - ws. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 376/2 o pow. 227 m2, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Przelotowej 13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr XVI/237/04 - ws. przeznaczenia do wydzierżawienia niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Tryb. stanowiących Kąpielisko „Bugaj” wraz z przyległym terenem14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/236/04 - ws. określenia zasad nabywania do gminnego zasobu nieruchomości położonych w Piotrkowie Tryb. przeznaczonych pod budowę ulicy Wieniawskiego na odcinku od ulicy Łódzkiej do ulicy Wąskiej12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/235/04 ws. zmiany prawa użytkowania wieczytsego nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 89/30 o pow. 1039 mkw położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Świtezianki 9 na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 89/26 o pow. 1293 m2 położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Kapitańskiej 413 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 16 do uchwały nr XVI/234/04 - Plan przychodów, wydatków i wyniku finansowego gospodarstwa pomocniczego na rok 200423 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 15 do uchwały nr XVI/234/04 - Plan przychodów i wydatków śrdoków specjalnych na rok 200464 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 14 do uchwały nr XVI/234/04 - Plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 200415 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 13 do uchwały Nr XVI/234/04 - Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVI/234/04 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów posiadających uprawnienia podmiotów publicznych19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10 do uchwały Nr XVI/234/04 - Plan dotacji dla instytucji kultury oraz załącznik nr 12 - Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansów publicznych19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVI/234/04 - Spłata pożyczek, kredytów długoterminowych w latach 2005 - 201512 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8/1 do uchwały Nr XVI/234/04 - Prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 200411 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVI/234/04 - Prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 200410 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVI/234/04 - Wieloeltni Plan Inwestycyjny31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 do uchwały nr XVI/234/04 - Plan nakładów na inwestycje na 2004 r.94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do uchwały nr XVI/234/04 - Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2004 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 4 do uchwały Nr XVI/234/04 - Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/234/04 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/234/04 - Plan wydatków miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2004 wg klasyfikacji budżetowej701 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/234/04 - Dochody budżetu miasta na rok 200481 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XVI/234/04 ws. uchwalenia budżetu Miasta na rok 2004207 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/233/04 zmieniająca uchwałę Nr XV/222/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2003 r. ws. określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej inkasa w drodze poboru13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/257/04 ws. zmiany budżetu Miasta na rok 200425 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/257/04 - Zmiany w planie dochodów31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/257/04 - Zmiany w planie wydatków79 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/257/04 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/257/04 - Plan wydatków zadań z zakresu daministracji rządowej zlecone miastu26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/257/04 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje78 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/257/04 - Wieloletni Plan Inwestycyjny32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/257/04 - Prognoza długu Miasta na rok 200410 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/257/04 - Zmiany plany dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2004 r., związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych ustawami13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/257/04 - Plan dotacji dla instytucji kultury oraz załącznik nr 10 - Plan dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansów publicznych17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/258/04 - ws. przyjęcia dokumentu pn. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego"12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja do uchwały nr XVIII/258/0430 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/259/04 - ws. tworzenia przez Miasto Piotrków Trybunalski oraz Miasto Tomaszów Mazowiecki, Fundację Rozwoju Gminy Zelów i Regionalną Izbę Gospodarczą w Piotrkowie Trybunalskim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Fundusz Poręczeń Kredytowych10 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/260/04 - ws. utworzenia jednostki budżetowej pn. "Pracownia Planowania Przestrzennego" i przyjęcia jej statutu15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do uchwały Nr XVIII/260/04 - Statut Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/261/04 - ws. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2004 rok11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/262/04 - ws. uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
ZAłącznik do uchwały Nr XVIII/262/04 - Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/261/04 - Określenie zadań i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabiltacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 200419 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/263/04 - ws. zmiany Statutu Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim10 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/264/04 ws. nadania nazwy dla ronda położonego u zbiegu ulic: Aleji 3 Maja, Stefana Żeromskiego i Franklina Roosevelta imienia Żołnierzy Wyklętych 1944-195612 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/265/04 - ws. ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Piotrków Trybunalski 17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/266/04 ws. zamiany niezabudowanej działki gminnej, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Zawiłej 30 na niezabudowaną działkę stanowiącą własność osoby fizycznej, położoną w Piotrkowie Tryb. przy ul. Sasanek i ul. Zawiłej 30 a13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/267/04 - ws. zamiany niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Bawełnianej 27 a, ul. Bawełnianej 27 b i ul. Bawełnianej 27 c na zabudowaną nieruchomość gminną, położoną w Piotrkowie Tryb. przy ul. Słowackiego 34 B14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwałą Nr XVIII/268/04 ws. sprzedaży, w drodze publicznego przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 559 o pow. 208 m2 położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wojska Polskiego 95 – ul. Szerokiej 213 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer