artykuł nr 1

XXIII Sesja Rady Miasta - 8 września 2004 r.

artykuł nr 2

XXII Sesja Rady Miasta - 2 września 2004 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXII/375/04 ws. zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi zarządzania zastępczego Wojewody Łódzkiego z dnia 20 sierpnia 2004 roku22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/374/04 ws. podjęcia współpracy partnerskiej pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a miastem Vienne (Francja)23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Piotrkowie Trybunalskim54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/373/04 ws. nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Piotrkowie Trybunalskim22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/372/04 ws. sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 1, 4, 6, 9 i 1224 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/371/04 ws. sprzedaży, w drodze publicznego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Tryb. Przy ul. Świeżej 2124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XXII/370/04 ws. sprzedaży, w drodze publicznego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Tryb. Przy ul. Belzackiej 17824 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/369/04 ws. sprzedaży, w drodze publicznego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardosławickiej 5624 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Analiza dot. zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ustalenia przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Rawa mazowiecka - Piotrków Trybunalski na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulic Witosa i Skrajnej oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik graficzny Nr 1124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/368/04 ws. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ustalenia przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Rawa Mazowiecka - Piotrków Trybunalski na terenie maista Piotrkowa Trybunalskiego w rejonie ulic Witosa i Skrajnej25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Analiza dot. zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim osiedla Jeziorna II w jednostce urbanistycznej ZP (między istniejącym śladem ulicy Zawiłej a projektowaną ulicą Kajakową) oraz stopnia zgodności ze studium34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik graficzny Nr 174 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/367/04 ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim osiedla Jeziorna II w jednostce urbanistycznej ZP (miedzy istniejącym śladem ulicy Zawiłej a projektowana ulicą Kajakową)32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Analiza dot. zasadności przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim osiedla Jeziorna I w jednostkach urbanistycznych 15 KD i w części 26 MN (w rejonie ul. Świeżej) oraz stopnia zgodności ze studium35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Analiza dot. zasadności przystąpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim osiedla Jeziorna I w jednostkach urbanistycznych 6 MN, 20KX, oraz stopnia zgodności ze studium35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik graficzny Nr 2111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik graficzny Nr 1 146 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/366/04 ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim osiedla Jeziorna I w jednostkach urbanistycznych 6 MN, 20KX, 15 KD i w części 26 MN.33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Prognoza finansowa miasta Piotrkowa Trybunalskiego 64 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wieloletni Program Inwestycyjny 2004 - 2008312 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/365/04 ws. przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII?364/04 ws. wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 - Zmiany w planach przychodów i wydatków środków specjalnych na 2004 rok18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 - Zmiany w planie dotacji na zdania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansów publicznych20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 200416 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - Wieloletni Plan Inwestycyjny90 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje111 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zlecone miastu31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Zmiany w planie wydatków78 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/363/04 ws. zmiany budżetu Miasta na rok 200431 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/362/04 ws. wniesienia przez Gminę Piotrków Trybunalski udziału pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/361/04 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/261/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2004 rok59 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/360/04 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrkowskiego22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/359/04 w przedmiocie uchylenia Uchwały Nr XIX/278/04 Rady Miasta w Piotrkowie Tryb. z dnia 28 kwietnia 2004 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 350.000,00 zł. w WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie inwestycyjne: “Modernizacja ul. Garbarskiej z parkingiem i kanalizacją deszczową”11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/358/04 ws. zaciągnięcia pożyczki w kwocie 150.000,00 zł12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/357/04 ws. aciągnięcia pożyczki w kwocie 780.000,00 zł11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/356/04 ws. zaciągnięcia pożyczki w kwocie 390.000,00 zł.11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXII/355/04 ws. zaciągnięcia pożyczki w wysokości 168.000,00 zł. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie inwestycyjne: “Kanalizacja sanitarna w ul. Pawłowskiej, w ul. Fabianego, w ul. Kałuży”11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr 354/XXII/04 ws. udzielenia poręczenia finansowego Miejskiemu Zakładowi Komunikacyjnemu Sp. z o.o.15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer