artykuł nr 1

XXXI Sesja Rady Miasta - 29 grudnia 2004 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXXI/466a/04 w/s zmian w składach osobowych komisji Rady Miasta 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/466/04 w/s udzielenia poręczenia finansowego Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Piotrkowie Trybunalskim 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/465/04 o zmianie uchwały Nr XIII/190/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie cen urzędowych za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Piotrkowa Trybunalskiego i cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Piotrkowie Trybunalskim, realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim. 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/464/04 w/s wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta upoważnionego do wystawienia poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/463/04 w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicam Słowackiego, Kostromską, Belzacką, E. Plater oraz działką nr Ew. 2/50 obr. 28 stanowiącą uliczkę dojazdową w jednostkach urbanistycznych 7U, 10ZP, 11ZP, 12U, 7KD ½, 10KX. 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/462/04 w/s sprzedaży, w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Jaworowej. 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/461/04 w/s wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/460/04 w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służb. 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/459/04 w/s podwyższenia kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o. o w Piotrkowie Trybunalskim jego objęcie i pokrycie go w całości wkładem pieniężnym 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2004 12 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik Nr 7 - Zmiany w planach przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2004 61 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów posiadających uprawnienia podmiotów publicznych 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2004-2006 143 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 59 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Olan wydatków zadań z zakresu administarcji rządowej zlecone miastu 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Zmiany w planie wydatków 120 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXXI/458/04 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2004 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XXX Sesja Rady - 15 grudnia 2004 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXX/457/04 w/s wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości jest sprzeczny z art. 21, art. 64, art. 165 ust. 1 oraz art. 167 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/456/04 o zmianie uchwały Nr XV/216/03 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania. 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Uzasadnienie 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/455/04 w/s skargi Państwa Aurelii i Longina Woźniaków zam. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dmowskiego 36 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/454/04 w/s wyboru radnych do Komisji Stypendialnej powoływanej przez Prezydenta Miasta do określenia zasad udzielania stypendiów za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury. 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/453/04 w/s upoważnienia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do zawarcia porozumienia w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez Prezydenta Miasta. 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/452/04 w/s określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/451/04 w/s zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/450/04 w/s określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo – wychowawczej. 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Wykaz czynności w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych w domu świadczeniobiorcy 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Wykaz czynności w ramach usług opiekuńczych wykonywanych w domu świadczeniobiorcy 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/449/04 w/s określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania 49 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego 130 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/448/04 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok. 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/447/04 w/s nadania imienia Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/446/04 zmieniająca uchwałę Nr XVIII/265/2004 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piotrków Trybunalski 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/445/04 w/s ustalenia wartości jednego punktu będącego podstawą do obliczenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Plan funduszu gospodarki zasobem 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/444/04 w/s zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/443/04 w/s zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/442/04 w/s zarządzenia poboru podatku od posiadania psów w drodze inkasa określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Przyczepy przystosowane do używania łącznie z pojazdem silnikowym o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Naczepy przystosowane do używania łącznie z pojazdem silnikowym o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdówz wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/441/04 w/s ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Deklaracja na podatek od nieruchomości 52 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Informacja w/s podatku od nieruchomości 47 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/440/04 w/s określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/439/04 w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 - Prognoza długu miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2004 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zalicznane do podmiotów finansów publicznych 27 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 - Plan dotacji dla pozostałych podmiotów posiadających uprawnienia podmiotów publicznych 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 - Zmiany w planie dotacji dla instytucji kultury 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Zmiany w planach przychodów i wydatków środków specjalnych na rok 2004 60 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Plan wydatków z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Zmiany w planie wydatków 76 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/438/04 w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2004 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/437/04 w/s powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/436/04 w/s odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/435/04 w/s odwołania Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/434/04 w/s wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miasta 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/433/04 w/s wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Miasta 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/432/04 w/s wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/431/04 w/s odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/430/04 w/s odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/429/04 w/s odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/428/04 w/s wyboru Przewodniczącego Rady Miasta 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXX/427/04 w/s odwołania Przewodniczącej Rady Miasta 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XXIX Sesja Rady Miasta - 6 grudnia 2004 r.

artykuł nr 4

XXVIII Sesja Rady Miasta - 24 listopada 2004 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XXVIII/415/04 w/s ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/424/04 w/s podjęcia inicjatywy ustawodawczej zmierzającej do uregulowania spraw związanych z funkcjonowaniem organu wykonawczego gminy w sytuacjach nadzwyczajnych 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/423/04 w/s powołania Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/422/04 w/s powołania Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/421/04 w/s odwołania Przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/420/04 w/s odwołania Przewodniczącego Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/419/04 w/s zmian w składach osobowych komisji Rady Miasta 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały XVIII/418/04 - Uzasadnienie 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/418/04 w/s skargi Fundacji Pomocy Ludzie Ludziom w Bełchatowie 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały XXVIII/417/04 - Określenie zadań i podział środków państwowego Funduszu 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/417/04 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/261/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 marca 2004 roku w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2004 rok wraz z późniejszą zmieniającą ją Uchwałą Nr XXII/361/04 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 2 września 2004 roku. 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/416/04 w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/414/04 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu pn. "Bezpieczne miasto na 2004 rok" 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do uchwały XXVIII/413/04 - Wniosek o przyznanie stypendium za twórczość artystyczną 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/413/04 - Regulamin przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/413/04 w/s zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Schemat Organizacyjny Miejskiego Żłobka Dziennego w Piotrkowie Trybunalskim 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchały XXVIII/412/04 - Statut Miajskiego Żłobka Dziennego w Piotrkowie Trybunalskim 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/412/04 ws. nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi Dziennemu 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały NR XXVIII/411/04 - Statut Miejskiego Zespołu Administracyjno - Ekonomicznego w Piotrkowie Trybunalskim 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XXVIII?411/04 ws. nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu w Piotrkowie Trybunalskim 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIIII/410/04 ws. zamiany niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych, położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Orlej 9 b o pow. 21 m2 na niezabudowaną nieruchomość gminną, położoną w Piotrkowie Tryb. ul. Orlej 9 a o pow. 22 m2 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XXVIII/409/04 ws. sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/408/04 ws. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Orlej – ul. Żelaznej 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ucyhwała Nr XXVIII/407/04 ws. sprawie zamiany udziałów we współwłasności nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej 15, oznaczonej numerami działek 232, 242 i 243 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/406/04 ws. oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Targowej 1 oznaczonej nr działek 269/8 o powierzchni 0,0089 ha i 254/4 o powierzchni 0,0210 ha 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/405/04 ws. przeznaczenia do wydzierżawienia, w formie przetargu ograniczonego, zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 75 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/404/04 ws. zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/403/04 ws. uchwalenia programu współpracy miasta Piotrków Trybunalski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2005 rok oraz załącznik NR 1 - Program współpracy miasta Piotrków Trybunalski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na 2005 r. 45 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała NR XXVIII/402/04 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji” i przyjęcia statutu 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/401/04 - szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności pieniężnych stanowiących dochody miasta Piotrkowa Trybunalskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/400/04 ws. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Piotrowskiego 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 12 - Prognoza długu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na rok 2004 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 11 - Zmiany w planie dotacji na zadania realizowane przez podmioty nie zaliczane do podmiotów finansów publicznych 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 10 - Plan dostacji dla pozostałych podmiotów posiadających uprawnienia podmiotów publicznych 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 9 - Zmiany w planie dotacji dla instytucji kultury 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 8 - Zmiany w planie Gminnego Funduszu Ocgrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r. 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 7 - Zmiany w planach przychodów i wydatkó środków specjalnych na rok 2004 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 6 - Wieloletni Plan Inwestycyjny 113 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 5 - Zmiany w planie nakładów na inwestycje 139 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 4 - Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone ustawami miastu 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 3 - Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone ustawami miastu 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 - Zmiany w planie wydatków 129 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 - Zmiany w planie dochodów 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXVIII/399/04 ws. zmiany budżetu Miasta na rok 2004 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

XXVII Sesja Rady Miasta - 28 października 2004 r.