artykuł nr 1

LXXI Sesja z dn. 20.12.2023 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym

z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień: 20 grudnia 2023 r. (środa) o godz. 8:15

LXXI Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10,
Sala nr 1, parter

 

Autopoprawka do LXXI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

3.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

3.2. zmiany budżetu miasta na 2023 rok;

3.3. ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 2023;

3.4. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (na lata 2024-   2044) wraz z I i II autopoprawką Prezydenta Miasta;  

           3.4.1.  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

           3.4.2. odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,

           3.4.3. przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej (na lata 2024-2044) wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta,

           3.4.4. dyskusja,

           3.4.5. głosowanie,

3.5. uchwały budżetowej miasta na 2024 rok wraz z I i II autopoprawką Prezydenta Miasta;

           3.5.1. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

           3.5.2. odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,

           3.5.3. przedstawienie projektu uchwały budżetowej Miasta na 2024 rok wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta,

           3.5.4. dyskusja,

           3.5.5. głosowanie.

3.6. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jasnej;

3.7. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2024 rok;

3.8. uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2024 pod nazwą ,,Bezpieczne Miasto 2024’’;

3.9. przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby.

4. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 23 listopada 2023 r. do dnia 13 grudnia 2023 r.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad LXXI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Marian Błaszczyński

Załączniki:
Wyniki głosowań135 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 r. z autopoprawką42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
I autopoprawka Prezydenta Miasta do uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2023MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
I autopoprawka Prezydenta Miasta do projektu WPFMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w/s uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2024 pod nazwą "Bezpieczne Miasto 2024"60 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w/s uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2024 pod nazwą "Bezpieczne Miasto 2024"13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2024 pod nazwą "Bezpieczne Miasto 2024"13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2024 rok44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2024 rok13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2024 rok14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jasnej16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jasnej30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do II autopoprawki do projektu uchwały budżetowej miasta na 2024 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
II autopoprawka do projektu uchwały budżetowej miasta na 2024 rok133 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do autopoprawki do projektu uchwały budżetowej miasta na 2024 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej miasta na 2024 rok98 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* część IV projektu w sprawie uchwały budżetowej Miasta na 2024 rok24 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* część III projektu w sprawie uchwały budżetowej Miasta na 2024 rok19 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* część II projektu w sprawie uchwały budżetowej Miasta na 2024 rok15 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* część I projektu w sprawie uchwały budżetowej Miasta na 2024 rok10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały budżetowej miasta na 2024 rok124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
II autopoprawka do projektu WPF na lata 2024-204410 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do autopoprawki do WPF na lata 2024-2044MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Objaśnienia do projektu WPF na 2024278 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2044203 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w/s przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (2024-2044)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (2024-2044)21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do projektu uchwały /s ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 202314 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik nr 1 do projektu uchwały /s ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 202315 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały /s ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 202320 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2023 rok13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2023 rok43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer