artykuł nr 1

LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta z dn. 10.11.2023 r.

Podczas LXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta nie zostały podjęte żadne uchwały.

artykuł nr 2

LXVIII Sesja Rady Miasta z dn. 25.10.2023 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LXVIII/851/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/850/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim 15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/849/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/848/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/847/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników na kadencję 2024-2027 do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/846/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach ławników na kadencję 2024-2027 do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/845/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany w Uchwale nr XIV/216/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie - Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/844/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/790/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/843/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/734/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LX/749/23 z dnia 25 stycznia 2023 roku14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/842/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021 – 2030"30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/841/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/840/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej 34C oraz na sprzedaż na rzecz dotychczasowego jej dzierżawcy27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/839/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardosławickiej 1530 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny do Uchwała Nr LXVIII/838/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej813 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/838/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/837/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 2430 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/836/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 47 oraz przeniesienie własności tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/835/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/766/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2023 rok 142 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/834/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/834/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/833/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/833/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer