artykuł nr 1

LXXI Sesja Rady Miasta z dn. 20.12.2023 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LXXI/876/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta59 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXI/875/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXXI/874/23 z dn. 20.12.2023 r.54 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXI/874/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2024 pod nazwą "Bezpieczne Miasto 2024"13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXXI/873/23 z dn. 20.12.2023 r.43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXI/873/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2024 rok13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXI/872/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jasnej30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXXI/871/23 z dn. 20.12.2023 r.14 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXI/871/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta na 2024 rok87 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXXI/870/23 Rady z dn. 20.12.2023 r.33 MB
Uchwała Nr LXXI/870/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXXI/869/23 z dn. 20.12.2023 r.141 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXI/869/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających w roku budżetowym 202317 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXXI/868/23 z dn. 20.12.2023 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXI/868/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr LXXI/867/23 z dn. 20.12.2023r.12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXXI/867/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

LXX Sesja Rady Miasta z dn. 29.11.2023 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LXX/866/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 202427 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXX/865/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2024 roku16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXX/864/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim331 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXX/863/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim318 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr LXX/862/23 z dn. 29.11.2023 r.711 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXX/862/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXX/861/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXX/860/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXX/859/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Piotrków Trybunalski na rzecz ich użytkowników wieczystych15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXX/858/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr LXVIII/836/23 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 47 oraz przeniesienie własności tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXX/857/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 41 przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 w Piotrkowie Trybunalskim z jednoczesną sprzedażą udziału w gruncie14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXX/856/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 40 w budynku położonym w Piotrkowie Tryb. przy ul. Dzielnej 7A wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXX/855/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-202817 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXX/854/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/766/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2023 rok 144 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXX/853/23 z dn. 29.11.2023 r.10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXX/853/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Uchwała Nr LXX/852/23 z dn. 29.11.2023 r.13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXX/852/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

LXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta z dn. 10.11.2023 r.

Podczas LXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta nie zostały podjęte żadne uchwały.

artykuł nr 4

LXVIII Sesja Rady Miasta z dn. 25.10.2023 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LXVIII/851/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/850/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim 15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/849/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/848/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/847/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników na kadencję 2024-2027 do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/846/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach ławników na kadencję 2024-2027 do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/845/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany w Uchwale nr XIV/216/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie - Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/844/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/790/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/843/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/734/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2023 rok, zmienionej uchwałą Nr LX/749/23 z dnia 25 stycznia 2023 roku14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/842/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2021 – 2030"30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/841/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania11 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/840/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Przemysłowej 34C oraz na sprzedaż na rzecz dotychczasowego jej dzierżawcy27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/839/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardosławickiej 1530 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny do Uchwała Nr LXVIII/838/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej813 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/838/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Łódzkiej30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/837/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 2430 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/836/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie oświadczenia o odwołaniu darowizny nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej 47 oraz przeniesienie własności tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/835/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/766/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2023 rok 142 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/834/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/834/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr LXVIII/833/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVIII/833/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer