artykuł nr 1

LXVII Sesja Rady Miasta z dn. 27.09.2023 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LXVII/832/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie rozpatrzenia wniosku o wprowadzenie całkowitego zakazu palenia tytoniu oraz e-papierosów w Parku im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Piotrkowie Trybunalskim21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVII/831/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Uchwale nr IX/123/2003 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty między liniami regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu: Projektowaną 2, od południa: ulicą projektowaną Z 1/2 wraz z częścią terenu po południowej stronie projektowanej ulicy Z1/2, stanowiącą rezerwę dla rozwiązań komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Tryb. i ul. Belzacką oraz od zachodu: granicą działek o nr. ewidencyjnych: 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 2935 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVII/830/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Folwarcznej, al. Concordii, Al. Sikorskiego, Belzackiej oraz Dworskiej w Piotrkowie Trybunalskim27 MB
Uchwała Nr LXVII/829/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Włókienniczej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim27 MB
Uchwała Nr LXVII/828/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzieci Polskich 2629 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVII/827/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ul. Metalowców i ul. Błotnej30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVII/826/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 131a29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XLVII/825MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/825 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XLVII/824/2310 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/824/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

LXVI Sesja Rady Miasta z dn. 30.08.2023 r.

Załączniki:
* Załącznik do Uchwały Uchwała Nr LXVI/823/23 60 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVI/823/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Sulejowskiej i Gipsowej w Piotrkowie Trybunalskim34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVI/822/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Dmowskiego 70 i 7426 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVI/821/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz gminy Miasto Piotrków Trybunalski udziału 43322/94990 części stanowiącego własność Skarbu Państwa w zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Farnej 815 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVI/820/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim10 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVI/819/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego10 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVI/818/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/766/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2023 rok 141 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVI/817/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Równe w Ukrainie12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVI/816/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego i niepieniężnego oraz objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVI/815/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXVI/815/23 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXVI/814/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr LXVI/814/23 14 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer