artykuł nr 1

LXII Sesja Rady Miasta z dn. 29.03.2023 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LXII/782/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców10 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/781/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany uchwały nr IX/122/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Energetyków w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/780/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/779/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacjiMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/778/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 202319 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/777/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie użytku ekologicznego "Nad Bugajem"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/776/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski.34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/775/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/774/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Dom Dziecka Nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim i nadania statutu19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/773/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/338/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/772/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/672/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz górnych stawek dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/771/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieślniczej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr LXII/770/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy899 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/770/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/769/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Poleśnej 531 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/768/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Ronalda Reagana30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/767/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/766/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2023 rok 126 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr LXII/765/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/765/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok23 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały LXII/764/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/764/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXII/763/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przyjęcia stanowiska sprzeciwiającego się dyskredytowaniu Papieża Św. Jana Pawła II21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

LXI Sesja Rady Miasta z dn. 22.02.2023 r.

Załączniki:
* Załącznik do Uchwały Nr XLI/762/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, 800 - lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XLI/762/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, 800 - lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz projektowanego odcinka Obwodnicy Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/761/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w Uchwale nr XIV/216/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie-Skłodowskiej, Garbarskiej i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/760/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/759/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/758/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/686/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/757/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim529 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/756/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie nadania nazwy dla ronda w Piotrkowie Trybunalskim252 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXI/755/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim298 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XLI/754/2023 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLI/754/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr LXI/753/2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego15 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LXI/753/2023 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

LX Sesja Rady Miasta z dn. 25.01.2023 r.

Załączniki:
Uchwała Nr LX/752/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Uchwały Nr LX/751/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Roosevelta, Granicznej i Glinianej w Piotrkowie Trybunalskim99 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/751/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Roosevelta, Granicznej i Glinianej w Piotrkowie Trybunalskim35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/750/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-202316 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/749/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/734/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2023 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/748/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr LX/747/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej na działce gminnej 777 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/747/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej na działce gminnej 15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/746/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Mazowieckiej26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do Uchwały Nr LX/745/23 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/745/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do Uchwały Nr LX/744/23 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr LX/744/23 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta z dn. 24.01.2023 r.

Podczas LIX Nadzwyczajnej Sesja Rady Miasta nie zostały podjęte żadne uchwały.