artykuł nr 1

LIII Sesja z dn. 29.06.2022 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień: 29 czerwca 2022 r. (środa) o godz. 9:00

LIII Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala nr 1, parter.

 

Autopoprawka - Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  2. 2. zmiany budżetu miasta na 2022 rok;
  3. 3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karłowicza 12;
  4. 4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Górnej 3;
  5. 5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 125;
  6. 6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej
   w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Diamentowej;
  7. 7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomość gminną położoną przy ul. Dębowej;
  8. 8. wyrażenia zgody na zwarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość gminną położoną przy Al. Armii Krajowej;
  9. 9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia na nieruchomość położoną przy ul. Przemysłowej 34c;
  10. 10. zmieniającej Uchwałę Nr L/632/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Krótkiej 19;
  11. 11. nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej
   w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Krótkiej;
  12. 12. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego;
  13. 13. nieprzeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego
   w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. oraz zawieszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego
   w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r.
  14. 14. określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  15. 15. ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę;
  16. 16. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości;
  17. 17. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2022/2023;
  18. 18. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej;
  19. 19. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski oraz osoby fizyczne, funkcjonujące na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
  20. 20. zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta;
  21. 21. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Młynarskiej, Belzackiej
   w Piotrkowie Trybunalskim;
  22. 22. upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
  23. 23. powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania;
  24. 24. skargi na działanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
 1. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 18 maja 2022 r. do dnia 21 czerwca 2022 r.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad LIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Podpisał Przewodniczący Rady Miasta

Marian Błaszczyński

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - Autopoprawka13 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załączniki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok21 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
I Autopoprawka Prezydenta Miasta do uchwały w sprawie budżetu Miasta na rok 202213 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2022 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karłowicza 1229 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karłowicza 1216 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Karłowicza 1213 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Górnej 330 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Górnej 316 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Górnej 313 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 12529 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 12516 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 125227 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej 12513 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Diamentowej29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Diamentowej17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Diamentowej343 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Diamentowej13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomość gminną położoną przy ul. Dębowej14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na nieruchomość gminną położoną przy ul. Dębowej13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość gminną położoną przy Al. Armii Krajowej19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość gminną położoną przy Al. Armii Krajowej14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość gminną położoną przy Al. Armii Krajowej13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia na nieruchomość położoną przy ul. Przemysłowej 34c19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia na nieruchomość położoną przy ul. Przemysłowej 34c13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia na nieruchomość położoną przy ul. Przemysłowej 34c13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr L/632/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Krótkiej 1929 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr L/632/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Krótkiej 1913 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały zmieniającej Uchwałę Nr L/632/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Krótkiej 1913 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Krótkiej27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Krótkiej16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Krótkiej13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie nieprzeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. oraz zawieszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r.18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie nieprzeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2024 r. oraz zawieszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w zakresie projektów przewidzianych do realizacji w 2023 r. 13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomościMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2022/202316 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2022/202313 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej703 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski oraz osoby fizyczne, funkcjonujące na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystaniaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto Piotrków Trybunalski oraz osoby fizyczne, funkcjonujące na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Młynarskiej, Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Młynarskiej, Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
*Załącznik graficzny do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Młynarskiej, Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Młynarskiej, Belzackiej w Piotrkowie Trybunalskim.13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta do wystawiania poleceń wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie skargi na działanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer