artykuł nr 1

XLIX Sesja z dn. 30.03.2022 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień:

30 marca 2022 r. (środa) o godz. 9:00

XLIX Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10, Sala nr 1, parter.

 

I. AUTOPOPRAWKA porządku obrad XLIX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 30 marca 2022 r.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 potępienia rosyjskiej agresji na Ukrainę;

4.2 zerwania współpracy partnerskiej z Miastem Kostroma (Federacja Rosyjska);

4.3 zerwania współpracy partnerskiej z Miastem Mołodeczno (Republika Białorusi);

4.4 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz
z autopoprawką Prezydenta Miasta;

4.5 zmiany budżetu Miasta na 2022 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta;

4.6 określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok;

4.7 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu;

4.8 wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Fajansowej 20/ Wypoczynkowej 21;

4.9 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Nowy Świat;

4.10 uchwalenia ,,Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024’’;

4.11 uchwalenia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim  na lata 2022-2024’’;

4.12 uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok;

4.13 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2022;

4.14 nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim (Płomienna);

4.15 nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim (Stanisława Lema);

4.16 zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisku miejskim w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bawełnianej;

4.17 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Szkolnej i Owocowej w Piotrkowie Trybunalskim;

4.18 zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego’’;

4.19 przyjęcia ,,Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030’’;

4.20 udzielenia upoważnienia Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

4.21 przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi;

4.22 przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim.

5. Zbiorczy Raport z realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku w 2021 roku.

6. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2021.

7. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresie od 7 lipca 2021 roku do 22 grudnia 2021 roku (stan na dzień 15 stycznia 2022 r.)

8. Sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pod nazwą ,,Bezpieczne Miasto 2021’’.

9. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim za 2021 rok;

10. Sprawozdanie z Realizacji Zadań z Zakresu Wspierania Rodziny za rok 2021.

11. Sprawozdanie z Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2019-2021.

12. Sprawozdanie z realizacji Uchwały XXI/325/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia ,,Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2023’’ za lata 2020 i 2021.

13. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2021 rok.

14. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2021 rok.

15. Sprawozdanie ze skarg i wniosków podlegających rozpatrzeniu przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresie 1.01.2021 – 31.12.2021 r.

16. Informacja o działalności Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim za okres
1 stycznia – 31 grudnia 2021 roku.

17. Protokół z kontroli Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim (Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego).

18. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

19. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 14 lutego 2022 r. do dnia 22 marca 2022 r.

20. Sprawy różne.

21. Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

 

 

II. Proponowany porządek obrad porządku obrad XLIX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 30 marca 2022 r.:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

4.2. zmiany budżetu miasta na 2022 rok;

4.3. określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok;

4.4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu;

4.5. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Fajansowej 20/Wypoczynkowej 21;

4.6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Nowy Świat;

4.7. uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024”;

4.8. uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2022-2024”;

4.9. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok;

4.10. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2022;

4.11. nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim (Płomienna);

4.12. nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim (Stanisława Lema);

4.13. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisku miejskim w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bawełnianej;

4.14. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Szkolnej i Owocowej w Piotrkowie Trybunalskim;

4.15. zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”;

4.16. przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030”;

4.17. wsparcia Ukrainy;

4.18. zerwania współpracy partnerskiej z miastem Kostroma (Federacja Rosyjska);

4.19. zerwania współpracy partnerskiej z miastem Mołodeczno (Republika Białorusi);

4.20. udzielenia upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

4.21. przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi.

 1. Zbiorczy Raport z realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku w 2021 roku.
 2.  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2021.
 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresie od 7 lipca 2021 roku do 22 grudnia 2021 roku (stan na dzień 15 stycznia 2022 r.)
 4. Sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego pod nazwą „Bezpieczne Miasto 2021”.
 5.  Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim za 2021 rok;
 6. Sprawozdanie z Realizacji Zadań z Zakresu Wspierania Rodziny za rok 2021.
 7. Sprawozdanie z Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2019-2021.
 8. Sprawozdanie z realizacji Uchwały XXI/325/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2020-2023” za lata 2020 i 2021.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2021 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2021 rok.
 11. Sprawozdanie ze skarg i wniosków podlegających rozpatrzeniu przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresie 1.01.2021 — 31.12.2021 r.
 12. Informacja o działalności Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim za okres 1 stycznia - 31 grudnia 2021 roku.
 13. Protokół z kontroli Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim (Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego).
 14. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 14 lutego 2022 r. do dnia 22 marca 2022 r.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Załączniki:
Autopoprawka - projekt uchwały w sprawie zmiany WPF 2022 r. 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka - Załącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany WPF 2022 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka - Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka - Załączniki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka - Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miasta w dniu 30 marca 2022 roku 893 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta 389 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2022 rok 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2022 rok 17 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2022 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta 375 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok 132 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok 430 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu 371 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Fajansowej 20 - Wypoczynkowej 21 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Fajansowej 20 - Wypoczynkowej 21 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Fajansowej 20 - Wypoczynkowej 21 405 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Nowy Świat 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Nowy Świat 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Nowy Świat 399 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024" 399 B Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024" 141 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024" 380 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2022-2024" 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2022-2024" 701 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2022-2024" 396 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok 419 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2022 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2022 410 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim 205 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim (Płomienna) 369 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim (Stanisława Lema) 232 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim (Stanisława Lema) 375 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisku miejskim w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bawełnianej 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w sprawie podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisku miejskim w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bawełnianej 438 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Szkolnej i Owocowej w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Szkolnej i Owocowej w Piotrkowie Trybunalskim 416 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 49 MB
Załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 262 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 400 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030" 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030" 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta - diagnoza MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta - ankieta 272 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Miasta - tabela ewaluacyjna 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 do Strategii Rozwoju Miasta - ewaluacja ex-ante 487 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030" 379 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wsparcia Ukrainy 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wsparcia Ukrainy 12 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie potępienia rosyjskiej agresji na Ukrainę 363 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zerwania współpracy partnerskiej z Miastem Kostroma (Federacja Rosyjska) 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zerwania współpracy partnerskiej z Miastem Kostroma (Federacja Rosyjska) 12 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zerwania współpracy partnerskiej z Miastem Kostroma (Federacja Rosyjska) 381 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zerwania współpracy partnerskiej z Miastem Mołodeczno (Republika Białorusi) 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zerwania współpracy partnerskiej z Miastem Mołodeczno (Republika Białorusi) 12 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zerwania współpracy partnerskiej z Miastem Mołodeczno (Republika Białorusi) 384 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do prowadzenia postpowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 482 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 361 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim 399 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer