artykuł nr 1

XLVIII Sesja z dn. 23.02.2022 r.

Na podstawie art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, poz. 2133, poz. 2262, poz. 2269, poz. 2317, poz. 2368 i poz. 2459 oraz z 2022 r. poz. 202 i poz. 218) zarządzam na dzień:

 

23 lutego 2022 r. (środa) o godz. 8.00

XLVIII Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym.

W ww. terminie odbędzie się transmisja sesji  z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta.

 

Imienne wykazy głosowań przesłane zostaną pocztą elektroniczną wraz z niniejszym zawiadomieniem w dniu 14 lutego 2022 r.  (alternatywnie dla osób, które nie mają możliwości wydrukowania przesłanych wykazów głosowań możliwy będzie osobisty odbiór imiennych wykazów głosowań od dnia 14 lutego 2022 r., za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10).

Imienne wykazy głosowań, po uzupełnieniu, należy złożyć do dnia 21 lutego 2022 r. za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Złożenie przez radnych, w wyznaczonym terminie imiennych wykazów głosowań będzie stanowiło potwierdzenie obecności na XLVIII Sesji Rady Miasta, zwołanej w trybie korespondencyjnym.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

4.2 zmiany budżetu Miasta na 2022 rok;

4.3 zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych Miasta;

4.4 wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów części nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Porannej;

4.5 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość gminną położoną przy ul. Stolarskiej;

4.6 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Włókienniczej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim;

4.7 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim.

5. Sprawozdania z działalności komisji merytorycznych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

7. Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2021.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2021 rok Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

9. Informacja o zgłoszonych żądaniach w roku 2021, w zakresie art. 36 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (roszczenia związane z uchwalaniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz w zakresie art. 36 ust. 4 w związku z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o przeprowadzonych postępowaniach administracyjnych zmierzających do określenia należnej gminie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – tzw. ,,renta planistyczna’’.

10. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 17 stycznia 2022 roku do dnia 13 lutego 2022 roku. 

12. Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Podpisał (-) Marian Błaszczyński

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2022 rok16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2022 rok12 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2022 rok19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych Miasta19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały dotyczący zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych Miasta19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów części nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Porannej17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnianie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów części nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Porannej13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów części nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Porannej19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość gminną położoną przy ul. Stolarskiej18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość gminną położoną przy ul. Stolarskiej15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość gminną położoną przy ul. Stolarskiej19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Włókienniczej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Włókienniczej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Włókienniczej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim471 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Włókienniczej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer