artykuł nr 1

XLVIII Sesja z dn. 23.02.2022 r.

Na podstawie art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, poz. 2133, poz. 2262, poz. 2269, poz. 2317, poz. 2368 i poz. 2459 oraz z 2022 r. poz. 202 i poz. 218) zarządzam na dzień:

 

23 lutego 2022 r. (środa) o godz. 8.00

XLVIII Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym.

W ww. terminie odbędzie się transmisja sesji  z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta.

 

Imienne wykazy głosowań przesłane zostaną pocztą elektroniczną wraz z niniejszym zawiadomieniem w dniu 14 lutego 2022 r.  (alternatywnie dla osób, które nie mają możliwości wydrukowania przesłanych wykazów głosowań możliwy będzie osobisty odbiór imiennych wykazów głosowań od dnia 14 lutego 2022 r., za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10).

Imienne wykazy głosowań, po uzupełnieniu, należy złożyć do dnia 21 lutego 2022 r. za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Złożenie przez radnych, w wyznaczonym terminie imiennych wykazów głosowań będzie stanowiło potwierdzenie obecności na XLVIII Sesji Rady Miasta, zwołanej w trybie korespondencyjnym.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

4.2 zmiany budżetu Miasta na 2022 rok;

4.3 zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych Miasta;

4.4 wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów części nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Porannej;

4.5 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość gminną położoną przy ul. Stolarskiej;

4.6 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Włókienniczej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim;

4.7 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim.

5. Sprawozdania z działalności komisji merytorycznych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

7. Informacja z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2021.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2021 rok Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

9. Informacja o zgłoszonych żądaniach w roku 2021, w zakresie art. 36 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (roszczenia związane z uchwalaniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) oraz w zakresie art. 36 ust. 4 w związku z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o przeprowadzonych postępowaniach administracyjnych zmierzających do określenia należnej gminie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – tzw. ,,renta planistyczna’’.

10. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 17 stycznia 2022 roku do dnia 13 lutego 2022 roku. 

12. Zamknięcie obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Podpisał (-) Marian Błaszczyński

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2022 rok 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2022 rok 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2022 rok 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych Miasta 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały dotyczący zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych Miasta 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów części nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Porannej 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnianie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów części nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Porannej 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów części nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Porannej 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość gminną położoną przy ul. Stolarskiej 18 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość gminną położoną przy ul. Stolarskiej 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość gminną położoną przy ul. Stolarskiej 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Włókienniczej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Włókienniczej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Włókienniczej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim 471 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Włókienniczej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer