artykuł nr 1

XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 30.03.2022 r.

Załączniki:
* Załącznik do Uchwały Nr XLIX/617/22 139 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/629/22 w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/628/22 w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX /627/22 w/s udzielenia upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIX/626/22 - ewaluacja ex ante 487 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/626/22 - tabela ewaluacyjna 96 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/626/22 - ankieta 272 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/626/22 - diagnoza MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/626/22 w/s przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030" 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik nr 4 do Uchwały XLIX/625/22 - dane przestrzenne 283 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik nr 3 do Uchwały XLIX/625/22 - wykaz nieuwzględnionych uwag 202 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik nr 2 do Uchwały XLIX/625/22 - rysunek studium 31 MB
* Załącznik nr 1 do Uchwały XLIX/625/22 - tekst studium MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/625/22 w/s zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego" 38 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/624/22 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Szkolnej i Owocowej w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/623/22 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisku miejskim w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bawełnianej 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/622/22 w/s nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim 230 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/621/22 w/s nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim 204 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XLIX/620/22 w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2022 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XLIX/619/22 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XLIX/619/22 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XLIX/618/22 289 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/618/22 w/s uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2022-2024" 47 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/617/22 w/s "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 - 2024" 26 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/616/22 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Nowy Świat 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr Nr XLIX/615/22 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Fajansowej 20/Wypoczynkowej 21 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/614/22 w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/613/22 w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok 124 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XLIX/612/22 14 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/612/22 w/s zmiany budżetu miasta na 2022 rok 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XLIX/611/22 11 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/611/22 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/610/22 w/s zerwania współpracy partnerskiej z miastem Mołodeczno (Republika Białorusi) 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/609/22 w/s zerwania współpracy partnerskiej z miastem Kostroma (Federacja Rosyjska) 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/608/22 w/s potępienia rosyjskiej agresji na Ukrainę 14 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XLVIII Sesja Rady Miasta z dn. 23.02.2022 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLVIII/601/22 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 13 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XLVIII/601/22 19 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/602/22 w/s zmiany budżetu miasta na 2022 rok 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XLVIII/602/22 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/603/22 w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/604/22 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów części nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Porannej 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny do Uchwały Nr XLVIII/604/22 871 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/605/22 w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość gminną położoną przy zbiegu ul. Stolarskiej 16 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/606/22 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Włókienniczej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/606/22 468 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/607/22 w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XLVII Sesja Rady Miasta z dn. 26.01.2022 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLVII/600/22 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XLVII/599/22 w/s nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim 366 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/598/22 zmieniająca Uchwałę Nr XLV/563/21 z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XLVII/597/22 w/s zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/596/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania 12 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XLVII/595/22 w/s regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisku miejskim w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bawełnianej 12 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/594/22 w/s wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników 10 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/593/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/592/22 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego i objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w kapitale zakładowym Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 15 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XLVII/591/22 763 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/591/22 w/s zmiany budżetu miasta na 2022 rok 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XLVII/590/22 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/590/22 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 21 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer