artykuł nr 1

XLIX Sesja Rady Miasta z dn. 30.03.2022 r.

Załączniki:
* Załącznik do Uchwały Nr XLIX/617/22139 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/629/22 w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim 21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/628/22 w/s przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX /627/22 w/s udzielenia upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów obywateli Ukrainy przebywających na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 203010 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIX/626/22 - ewaluacja ex ante487 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLIX/626/22 - tabela ewaluacyjna96 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/626/22 - ankieta272 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/626/22 - diagnozaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/626/22 w/s przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030"21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik nr 4 do Uchwały XLIX/625/22 - dane przestrzenne283 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik nr 3 do Uchwały XLIX/625/22 - wykaz nieuwzględnionych uwag202 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik nr 2 do Uchwały XLIX/625/22 - rysunek studium31 MB
* Załącznik nr 1 do Uchwały XLIX/625/22 - tekst studiumMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/625/22 w/s zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego"38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/624/22 w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Szkolnej i Owocowej w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/623/22 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisku miejskim w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bawełnianej15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/622/22 w/s nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim230 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/621/22 w/s nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim204 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XLIX/620/22 w/s przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 202220 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XLIX/619/2234 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała XLIX/619/22 w/s uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XLIX/618/22289 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/618/22 w/s uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim na lata 2022-2024"47 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/617/22 w/s "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 - 2024"26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/616/22 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Nowy Świat30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr Nr XLIX/615/22 w/s wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Fajansowej 20/Wypoczynkowej 2129 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/614/22 w/s udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/613/22 w/s określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok124 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XLIX/612/2214 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/612/22 w/s zmiany budżetu miasta na 2022 rok28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XLIX/611/2211 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/611/22 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/610/22 w/s zerwania współpracy partnerskiej z miastem Mołodeczno (Republika Białorusi)16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/609/22 w/s zerwania współpracy partnerskiej z miastem Kostroma (Federacja Rosyjska)14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLIX/608/22 w/s potępienia rosyjskiej agresji na Ukrainę14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

XLVIII Sesja Rady Miasta z dn. 23.02.2022 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLVIII/601/22 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XLVIII/601/22 19 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/602/22 w/s zmiany budżetu miasta na 2022 rok39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XLVIII/602/22MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/603/22 w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/604/22 w/s wyrażenia zgody na wydzierżawienie i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów części nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Porannej17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik graficzny do Uchwały Nr XLVIII/604/22871 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/605/22 w/s wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na nieruchomość gminną położoną przy zbiegu ul. Stolarskiej16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/606/22 w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sulejowskiej, Włókienniczej, Filtrowej oraz rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/606/22468 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVIII/607/22 w/s zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Energetyków w Piotrkowie Trybunalskim21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

XLVII Sesja Rady Miasta z dn. 26.01.2022 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XLVII/600/22 w/s zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XLVII/599/22 w/s nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim366 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/598/22 zmieniająca Uchwałę Nr XLV/563/21 z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XLVII/597/22 w/s zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/596/22 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwala Nr XLVII/595/22 w/s regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisku miejskim w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bawełnianej12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/594/22 w/s wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników10 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/593/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/592/22 w/s wniesienia przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu pieniężnego i objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w kapitale zakładowym Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XLVII/591/22763 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/591/22 w/s zmiany budżetu miasta na 2022 rok28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do Uchwały Nr XLVII/590/22MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XLVII/590/22 w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer