artykuł nr 1

XLVI Sesja z dn. 22.12.2021 r.

Na podstawie art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, poz. 2133 i poz. 2269) zarządzam na dzień:

 

22 grudnia 2021 r. (środa)  o godz. 10.00

XLVI Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym.

 

W ww. terminie odbędzie się transmisja sesji z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta.

Informuję, że opinie RIO, dotyczące projektu uchwały o WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (na lata 2022-2044) oraz projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok, wpłyną 16 lub 17 grudnia 2021 r. i niezwłocznie zostaną przesłane Państwu Radnym pocztą elektroniczną do wiadomości. Imienne wykazy głosowań przesłane zostaną pocztą elektroniczną wraz z niniejszym zawiadomieniem (alternatywnie dla osób, które nie mają możliwości wydrukowania przesłanych wykazów głosowań możliwy będzie osobisty odbiór imiennych wykazów głosowań od dnia 13 grudnia 2021 r., za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10).

Imienne wykazy głosowań, po uzupełnieniu, należy złożyć do dnia 20 grudnia 2021 r. za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Złożenie przez radnych, w wyznaczonym terminie imiennych wykazów głosowań będzie stanowiło potwierdzenie obecności na XLVI Sesji Rady Miasta, zwołanej w trybie korespondencyjnym.

W ramach punktu 4.3 d) i punktu 4.4 d) porządku sesji Radni i Kluby radnych mogą złożyć swoje pisemne stanowiska.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 5. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
 6. 2. zmiany budżetu miasta na 2021 rok;
 7. 3. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (na lata 2022-2044) wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 10.12.2021 r.
  a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  b) odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,
  c) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta,
  d) dyskusja (odczytanie pisemnych stanowisk radnych i Klubów radnych),
  e) głosowanie.
 8. 4. uchwalenia budżetu Miasta na 2022 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 10.12.2021 r.
  a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  b) odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,
  c) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta do projektu uchwały budżetowej,
  d) dyskusja (odczytanie pisemnych stanowisk radnych i Klubów radnych),
  e) głosowanie.
 9. 5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na nieruchomość położoną przy zbiegu ul. Polnej – Kostromskiej w Piotrkowie Trybunalskim oznaczoną jako działka nr 315/51 oraz części działki nr 315/50;
 10. 6. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 11. 7. powierzenia Spółce z o. o. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja wykonywania zadania własnego gminy z zakresu świadczenia usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
 12. 8. określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
 13. 9. ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim;
 14. 10. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok;
 15. 11. uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok;  
 16. 12. przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby;
 17. 13. uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2022 pod nazwą ,,Bezpieczne Miasto 2022’’;
 18. 14. nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
 19. 15. trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 1. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresie od 27 stycznia 2021 roku do 28 czerwca 2021 roku.
 2. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 16 listopada do dnia 12 grudnia 2021 r.
 4. Zamknięcie obrad XLVI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

Marian Błaszczyński

Załączniki:
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego18 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2021 rok16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2021 rok29 MB
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego18 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego16 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (na lata 2022-2044) wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 10.12.2021 r.20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt w sprawie uchwały budżetowej Miasta na 2022 rok - CZ. I41 MB
Projekt w sprawie uchwały budżetowej Miasta na 2022 rok - CZ. II24 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt w sprawie uchwały budżetowej Miasta na 2022 rok - CZ. III18 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt w sprawie uchwały budżetowej Miasta na 2022 rok - CZ. IV32 MB
Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej Miasta na 2022 rok10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2022 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 10.12.2021 r. 20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na nieruchomość położoną przy zbiegu ul. Polnej-Kostromskiej18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na nieruchomość położoną przy zbiegu ul. Polnej-Kostromskiej14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na nieruchomość położoną przy zbiegu ul. Polnej-Kostromskiej w Piotrkowie Trybunalskim oznaczoną jako działka nr 315/51 oraz części działki nr 315/50.20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Spółce z o. o. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja wykonywania zadania własnego gminy z zakresu świadczenia usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie powierzenia Spółce z o. o. Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja wykonywania zadania własnego gminy z zakresu świadczenia usług bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty, opłaty dodatkowej, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Dziennym w Piotrkowie Trybunalskim.20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok.20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2022 rok.20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby.20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2022 pod nazwą "Bezpieczne Miasto 2022".12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2022 pod nazwą "Bezpieczne Miasto 2022".12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załącznik do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2022 pod nazwą "Bezpieczne Miasto 2022".MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2022 pod nazwą "Bezpieczne Miasto 2022"20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego17 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer