artykuł nr 1

XLV Sesja z dn. 24.11.2021 r.

Na podstawie art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 1639, poz. 2112, poz. 2123, poz. 2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361 i poz. 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, poz. 159, poz. 180, poz. 694, poz. 981, poz. 1023, poz. 1090, poz. 1162, poz. 1163, poz. 1192, poz. 1510, poz. 1535 i poz. 1777) zarządzam na dzień:

 

24 listopada 2021 r. (środa) o godz. 8.00

XLV Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym.

 

W ww. terminie odbędzie się transmisja sesji  z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta.

Imienne wykazy głosowań przesłane zostaną pocztą elektroniczną wraz z niniejszym zawiadomieniem w dniu 16 listopada 2021 r.  (alternatywnie dla osób, które nie mają możliwości wydrukowania przesłanych wykazów głosowań możliwy będzie osobisty odbiór imiennych wykazów głosowań od dnia 16 listopada 2021 r., za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10).

Imienne wykazy głosowań, po uzupełnieniu, należy złożyć do dnia 23 listopada 2021 r. za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Złożenie przez radnych, w wyznaczonym terminie imiennych wykazów głosowań będzie stanowiło potwierdzenie obecności na XLV Sesji Rady Miasta, zwołanej w trybie korespondencyjnym.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką z dnia 15.11.2021 r.; 

4.2. zmiany budżetu miasta na 2021 rok;

4.3. ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zasad ich wypłacania;

4.4. ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

4.5. zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XXVIII/390/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

4.6. utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mieszkanie w Piotrkowie Trybunalskim i nadania statutu;

4.7. organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto  Piotrków Trybunalski;

4.8. wprowadzenia zmian w Statucie Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim;

4.9. zmiany Uchwały Nr XXXIV/469/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2021 rok;

4.10. zmieniającej uchwałę nr XLIII/541/21 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Priorytet IX ,,Włączenie społeczne’’, Działanie 9.2 ,,Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym’’, Poddziałanie 9.2.1. ,,Usługi społeczne i zdrowotne’’;

4.11. ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2022 roku;

4.12. zmieniającej uchwałę Nr XXXI/430/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok;

4.13. ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim;

4.14. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XLI/523/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 sierpnia 2021 roku dotyczącej zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski;

4.15. Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022;

4.16. nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim;

4.17. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Przemysłowej, Lotniczej, Eryka i Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie Trybunalskim.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.

6. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 18 października 2021 roku  do dnia 15 listopada 2021 roku. 

8. Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Podpisał (-) Marian Błaszczyński

Załączniki:
* Załączniki do Uchwał Nr XLV/557/21 z dn. 24.11.2021 r.10 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką z dnia 15 listopada 2021 r.19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2021 rok28 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Załączniki do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2021 rok23 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2021 rok19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zasad ich wypłacania22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zasad ich wypłacania19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego16 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XXVIII/390/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XXVIII/390/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XXVIII/390/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mieszkanie w Piotrkowie Trybunalskim i nadania statutu21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mieszkanie w Piotrkowie Trybunalskim i nadania statutu19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wprowadzenia zmian w Statucie Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Pogotowia Opiekuńczego w Piotrkowie Trybunalskim19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXXIV/469/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2021 rok31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/469/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2021 rok19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIII/541/21 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Priorytet IX "Włączenie społeczne", Działanie 9.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie 9.2.1. "Usługi społeczne i zdrowotne"29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIII/541/21 z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Reorganizacja systemu pieczy zastępczej w Piotrkowie Trybunalskim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Priorytet IX "Włączenie społeczne", Działanie 9.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie 9.2.1. "Usługi społeczne i zdrowotne"19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2022 roku22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2022 roku19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/430/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/430/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/430/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
* Uzasadnienie do projektu uchwały w/s ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie uczniów w Bursie Szkolnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XLI/523/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 sierpnia 2021 roku dotyczącej zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XLI/523/21 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 sierpnia 2021 roku dotyczącej zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 202230 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 202220 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim258 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla drogi w Piotrkowie Trybunalskim20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Przemysłowej, Lotniczej, Eryka i Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Przemysłowej, Lotniczej, Eryka i Krakowskie Przedmieście w Piotrkowie Trybunalskim20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do podjęcia uchwały w sprawie poparcia dla służb mundurowych na granicy polsko-białoruskiej20 BOtwórz plik w Google Docs - Viewer