artykuł nr 1

XXXI Sesja z dn. 21.12.2020 r.

Na podstawie art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, poz. 2112, poz. 2123 i poz. 2157) zarządzam na dzień:

21 grudnia 2020 r. ( poniedziałek)  o godz. 8.00

XXXI Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym.

W ww. terminie odbędzie się transmisja sesji z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta.

Informuję, że opinie RIO, dotyczące projektu uchwały o WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (na lata 2021-2036) oraz projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok, wpłyną 15 lub 16 grudnia 2020 r. i niezwłocznie zostaną przesłane Państwu Radnym pocztą elektroniczną do wiadomości. Imienne wykazy głosowań przesłane zostaną pocztą elektroniczną wraz z niniejszym zawiadomieniem (alternatywnie dla osób, które nie mają możliwości wydrukowania przesłanych wykazów głosowań możliwy będzie osobisty odbiór imiennych wykazów głosowań od dnia 11 grudnia 2020 r., za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10).

Imienne wykazy głosowań, po uzupełnieniu, należy złożyć do dnia 18 grudnia 2020 r. za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Złożenie przez radnych, w wyznaczonym terminie imiennych wykazów głosowań będzie stanowiło potwierdzenie obecności na XXXI Sesji Rady Miasta, zwołanej w trybie korespondencyjnym.

W ramach punktu 3.3 d) i punktu 3.4 d) porządku sesji Radni i Kluby radnych mogą złożyć swoje pisemne stanowiska.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miasta oraz z XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 11.12.2020 r.;
  2. 2. zmiany budżetu miasta na 2020 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta
   z dnia 11.12.2020 r;
  3. 3. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (na lata 2021-2036) wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 8.12.2020 r.
   a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   b) odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,
   c) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta,
   d) dyskusja (odczytanie pisemnych stanowisk radnych i Klubów radnych),
   e) głosowanie.
  4. 4. uchwalenia budżetu Miasta na 2021 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 8.12.2020 r.
   a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   b) odczytanie opinii Komisji Rady Miasta,
   c) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta do projektu uchwały budżetowej,
   d) dyskusja (odczytanie pisemnych stanowisk radnych i Klubów radnych),
   e) głosowanie.
  5. 5. wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Parafialnej;
  6. 6. udzielenia zgody na przyjęcia dofinansowania na realizację Projektu inwestycyjnego pn. ,,Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim’’ w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
  7. 7. zmiany Uchwały Nr XXI/320/20  Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 rok;
  8. 8. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok;
  9. 9. uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok;
  10. 10. określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu ,,Strategii Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2030’’, w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
  11. 11. uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli  i  porządku publicznego na rok 2021 pn. „Bezpieczne Miasto 2021”;
  12. 12. przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby.

4. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 16 listopada do dnia 10 grudnia 2020 r.

6. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Podpisał:
Przewodniczący Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego
Marian Błaszczyński 

 

Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 11.12.2020 r.18 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki - do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 11.12.2020 r.15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienie z autopoprawką Prezydenta Miasta do Wieloletniej Prognozy Finansowej 2020 - 2036 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta (na lata 2021-2036) wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 8.12.2020 r.15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 11.12.2020 r.40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załączniki - do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok 16 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 11.12.2020 r.15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
I Autopoprawka Prezydenta Miasta z dnia 11.12.2020 r., do uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2020MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2021 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta z dnia 8.12.2020 r.15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Parafialnej30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie - do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Parafialnej14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Mapa - do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Parafialnej370 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Parafialnej.15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie udzielenia zgody na przyjęcia dofinansowania na realizację Projektu inwestycyjnego pn. "Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020".15 BOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie udzielenia zgody na przyjęcia dofinansowania na realizację Projektu inwestycyjnego pn. ,,Budowa systemu kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/320/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 rok134 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/320/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 rok.15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2021 rok.15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2030", w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2030", w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju13 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu ,,Strategii Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2030", w tym trybu jej konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2021 pn. "Bezpieczne Miasto 2021".12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik - do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2021 pn. "Bezpieczne Miasto 2021".42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie - do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2021 pn. "Bezpieczne Miasto 2021"12 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2021 pn. "Bezpieczne Miasto 2021".15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uzasadnienie - do projektu uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby14 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby.15 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer