artykuł nr 1

XXIX Sesja z dn. 25.11.2020 r.

Na podstawie art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1842), zarządzam na dzień:

 

25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 8:00

XXIX Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym.

W ww. terminie odbędzie się transmisja sesji  z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta.

Osobisty odbiór imiennych wykazów głosowań jest możliwy od dnia 16 listopada 2020 r., za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta, Pasaż Karola Rudowskiego 10.Zwrotne koperty z imiennymi wykazami głosowań należy złożyć do dnia 23 listopada 2020 r. za pośrednictwem Biura Rady Miasta, w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Złożenie przez radnych, w wyznaczonym terminie do dnia 23 listopada 2020 r., zwrotnych kopert z imiennymi wykazami głosowań będzie stanowiło potwierdzenie obecności na XXIX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zwołanej w trybie korespondencyjnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 
  2. 2. zmiany budżetu miasta na 2020 rok;
  3. 3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  4. 4. zmieniającej uchwałę Nr XLV/799/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości;
  5. 5. szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym;
  6. 6. wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 6 oraz jej sprzedaży na rzecz dotychczasowego dzierżawcy;
  7. 7. zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 83, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 81 stanowiącą własność osób fizycznych;
  8. 8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
  9. 9. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
  10. 10. zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta;
  11. 11. zmiany Uchwały Nr XXI/320/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
   27  maja 2020 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 rok;
  12. 12. Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021;
  13. 13. nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim; (,,Sezamkowa’’)
  14. 14. nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim; (,,Familijna’’)
  15. 15. nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim; (,,Lokalna’’)
  16. 16. nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim; (,,Karmelowa’’)
  17. 17. nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim; (,,Szafirowa’’)
  18. 18. przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
 5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia 19 października do dnia 15 listopada 2020 r.
 7. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Podpisał:
(-) Marian Błaszczyński

Załączniki:
Wyniki głosowania do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 15 KB
Załącznik do projekt uchwały ws zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 11 MB
Projekt uchwały ws zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 17 KB
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok 20 KB
Załącznik do projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok 17 MB
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok 15 KB
Projekt uchwały określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 23 KB
Uzasadnienie do projektu uchwały w/s określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 17 KB
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 15 KB
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/799/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 16 KB
Uzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/799/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 16 KB
Wynik głosowania do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLV/799/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 15 KB
Projekt uchwały w/s szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym 19 KB
Uzasadnienie do projektu uchwały w/s szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym 16 KB
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzeniu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Piotrków Trybunalski lub jego jednostkom organizacyjnym. 15 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 6 oraz jej sprzedaży na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 26 KB
Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 6 oraz jej sprzedaży na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 15 KB
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wiśniowej 6 oraz jej sprzedaży na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 15 KB
Projekt uchwały w/s zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 83, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 81 stanowiącą własność osób fizycznych 27 KB
Załącznik graficzny do projektu uchwały w/s zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 83, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 81 stanowiącą własność osób fizycznych 281 KB
Uzasadnienie do projektu uchwały w/s zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 83, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 81 stanowiącą własność osób fizycznych 16 KB
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 83, stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski na nieruchomość położoną w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 81 stanowiącą własność osób fizycznych. 15 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 23 KB
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Grabica w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 15 KB
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego 23 KB
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski i Gminą Wola Krzysztoporska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. 15 KB
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta 16 KB
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta 15 KB
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XXI/320/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 rok 29 KB
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/320/20 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2020 rok 15 KB
Projekt uchwały w/s Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 28 KB
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021. 15 KB
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Sezamkowa) 348 KB
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim; ("Sezamkowa"). 15 KB
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Familijna) 396 KB
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim; ("Familijna"). 15 KB
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Lokalna) 320 KB
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim; ("Lokalna"). 15 KB
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Karmelowa) 363 KB
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim; ("Karmelowa"). 15 KB
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim (ul. Szafirowa) 322 KB
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy dla ulicy w Piotrkowie Trybunalskim; ("Szafirowa"). 15 KB
Projekt uchwały w/s przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością 14 KB
Wyniki głosowania do projektu uchwały w sprawie przekazania petycji do rozpatrzenia zgodnie z właściwością. 15 KB