artykuł nr 1

XXV Nadzwyczajna Sesja z dn. 5.08.2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695 i poz. 875), na wniosek Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, zarządzam na dzień:

5 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 10:00

XXV Nadzwyczajną Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2020 rok.
  4. Zamknięcie obrad XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.