artykuł nr 1

XXIV Sesja z dn. 15.07.2020 r.

Na podstawie art.15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086 i poz. 1106), zarządzam na dzień:


15 lipca 2020 r. (środa) o godz. 9:00

XXIV Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w trybie korespondencyjnym.

W ww. terminie odbędzie się transmisja sesji z udziałem Przewodniczącego Rady Miasta.


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

        3.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką                 Prezydenta Miasta;

         3.2 zmiany budżetu miasta na 2020 rok wraz z autopoprawka Prezydenta Miasta;

         3.3 odwołania Skarbnika Miasta;

         3.4. powołania Skarbnika Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

         3.5. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta                                Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania;

         3.6. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

         3.7. przyjęcia Programu "Piotrkowska Karta Mieszkańca";

         3.8. zmiany "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021";

         3.9. wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego                              (aportu) w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie                              Trybunalskim przy ul. Rolniczej 73a do spółki pod firmą: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski                    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim;

        3.10. objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w kapitale zakładowym Elektrociepłowni                      Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim;

       3.11. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul.                            Garbarskiej 5;

       3.12. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim;

       3.13. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w                    Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego,                          Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 - ul. Wojska                          Polskiego 200.

Załączniki:
Autopoprawka Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta. 410 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok wraz z autopoprawka Prezydenta Miasta MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Autopoprawka Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na rok 2020 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta. 402 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s odwołania Skarbnika Miasta 307 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s odwołania Skarbnika Miasta. 400 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s powołania Skarbnika Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 508 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s powołania Skarbnika Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 400 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały zmieniającej uchwalę w/s ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania. 414 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 922 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 394 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przyjęcia Programu "Piotrkowska Karta Mieszkańca" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu "Piotrkowska Karta Mieszkańca". 395 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021" MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021". 396 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 73a do spółki pod firmą: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 610 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na wniesienie przez Miasto Piotrków Trybunalski wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 73a do spółki pod firmą: Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski Spotka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim. 437 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w kapitale zakładowym Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 528 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s objęcia przez Miasto Piotrków Trybunalski udziałów w kapitale zakładowym Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski Sp. z o. o. w Piotrkowie Trybunalskim. 421 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garbarskiej 5 809 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garbarskiej 5 411 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim. 405 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 - ul. Wojska Polskiego 200 932 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty pomiędzy' ulicami: Wojska Polskiego, Zawodzie, Twardosławicką i granicą nieruchomości przy ul. Twardosławickiej 35 - ul. Wojska Polskiego 200. 427 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer