artykuł nr 1

XXII Sesja z dn. 10.06.2020 r.

Na podstawie art. 20 ust.l ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję
na dzień:

10 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 8:30

XXII Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10,
Sala nr 1, parter.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
4. Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok.

4.1. Debata nad Raportem o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok.
4.2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego wotum zaufania.

5. Sprawozdania: finansowe Miasta za 2019 r., z wykonania budżetu Miasta za rok 2019
wraz ze sprostowaniem z dnia 11 maja 2020 r., o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok wraz ze
sprostowaniem z dnia 11 maja 2020 r., Informacji o stanie mienia miasta na dzień 31
grudnia 2019 r. oraz roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019
rok wraz ze sprostowaniem z dnia 11 maja 2020 r.:

a) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok;
b) przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miasta dotyczących sprawozdania
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego oraz z wykonania budżetu Miasta za 2019 r.;
c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2019 r. i informacji
o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz
wniosku w kwestii absolutorium;
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium;
e) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok i informacją o stanie
mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz
sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok;
f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki
samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok:
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego za 2019 rok. (opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok, została przekazana radnym drogą
elektroniczną). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia pięcioletniego Liceum Sztuk Plastycznych
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi
w Piotrkowie Trybunalskim.
7. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły
między sesjami od dnia 16.05.2020 r. do 09.06:2020 r.
9. Sprawy różne. 
10. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Wynik głosowania projektu uchwały w/s udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wotum zaufania.174 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s udzielenia Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wotum zaufania.496 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt Uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok.814 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok.174 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok.789 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z tytułu wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok.176 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s utworzenia pięcioletniego Liceum Sztuk Plastycznych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim. 734 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania projektu uchwały w/s w sprawie utworzenia pięcioletniego Liceum Sztuk Plastycznych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim.174 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer