artykuł nr 1

XVII Sesja z dn. 26.02.2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuje na

dzień:

26 lutego 2020 r. (środa) o godz. 9:00

XVII Sesję Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pasaż Karola Rudowskiego 10,

Sala nr 1, parter.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;

4.2. zmiany budżetu miasta na 2020 rok;

4.3. zmiany uchwały Nr III/24/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat;

4.4. zatwierdzenia projektu „Razem możemy jeszcze więcej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Priorytet IX „Włączenie społeczne”, Działanie 9.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie 9.2.1. „Usługi społeczne i zdrowotne”;

4.5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Żelaznej, Roosevelta, Wroniej, Glinianej oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim;

4.6. zamiaru przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zmianę siedziby szkoły;

4.7. utworzenia pięcioletniego Liceum Sztuk Plastycznych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim (Statut w wersji elektronicznej);

4.8. zmiany Uchwały Nr XLV/809/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymania, cofania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe;

4.9. zmiany uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt „Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim";

4.10. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

5. Zbiorczy raport z realizacji Programu Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku  w 2019 roku.

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.

7. Sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2019 pn. „Bezpieczne Miasto 2019’'

8. Sprawozdanie z działalności komisji merytorycznych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za okres od 23.11.2018 r. do 31.12.2019 r.

9. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2019 rok Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

10. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji i zapytań, które wpłynęły od dnia  28 stycznia 2020 r. do dnia 25 lutego 2020 r.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

AUTOPOPRAWKA DO PORZĄDKU OBRAD

Załączniki:
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany WPF Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienie z autopoprawka Prezydenta Miasta do WPFMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
I Autopoprawka Prezydenta Miasta do uchwały w/s zmiany budżetu Miasta na 2020 r.MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zmiany budżetu miasta na 2020 rok wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta.179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały Nr III/24/18 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat652 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu w/s zmiany uchwały Nr III/24/18 RM Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19.12.2018 r. w/s warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.182 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zatwierdzenia projektu "Razem możemy jeszcze więcej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Priorytet IX "Włączenie społeczne", Działanie 9.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 9.2.1. "Usługi społeczne i zdrowotne"MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zatwierdzenia projektu "Razem możemy jeszcze więcej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, Priorytet IX "Włączenie społeczne", Działanie 9.2 "Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie 9.2.1. "Usługi społeczne i zdrowotne"181 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Żelaznej, Roosevelta, Wroniej, Glinianej oraz terenów PKP w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Żelaznej, Roosevelta, Wroniej, Glinianej oraz terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zamiaru przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zmianę siedziby szkoły514 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s zamiaru przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zmianę siedziby szkoły.178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s utworzenia pięcioletniego Liceum Sztuk Plastycznych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim (Statut w wersji elektronicznej)MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XLV/809/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymania, cofania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe589 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu w/s zmiany uchwały Nr XLV/809/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27.06.2014 r. w/s określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymania, cofania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.184 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt "Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim"500 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu w/s zmiany uchwały w/s wymagań jakie powinien spełniać projekt "Budżet Obywatelski w Piotrkowie Trybunalskim".180 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie TrybunalskimMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim.179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s nadania nazwy dla drogi dojazdowej w Piotrkowie Trybunalskim470 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s sprawie nadania nazwy dla drogi dojazdowej w Piotrkowie Trybunalskim.179 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s skargi na działalność Prezydenta Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wynik głosowania do projektu uchwały w/s skargi na działalność Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 178 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer